Trwa rekrutacja do projektu „Żłobek Aniołek Mini-Montessori szansą na aktywizację” 24 miejsca w żłobku

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3 do udziału w projekcie „Żłobek Aniołek Mini-Montessori szansą na aktywizację” w Białymstoku na ul. Krańcowej 26B

Rekrutacja trwa od 26.01.2018 do 16.02.2018

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie.2.2 Działania na rzecz równowaga praca-życie w ramach RPOWP 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji Projektu 01.03.2018 do 28.02.2019

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 24 os. (23K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu m. Białystok poprzez utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci (przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym) oraz rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostających bez zatrudnienia ( bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo) planujących powrót na rynek pracy.

W ramach Projektu zostaną podjęte prace adaptacyjno – wykończeniowe budynku na cele żłobka, wyposażenie żłobka, oraz opieka żłobkowa nad dziećmi.

Projekt zakłada dostępność dla osób z niepełnosprawnościami poprzez brak barier architektonicznych w oddziale żłobka oraz działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami.

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ WSZYSTKICH CHĘTNYCH!

Termin rekrutacji oraz regulamin i formularze rekrutacyjne zostaną już wkrótce udostępnione w zakładce Żłobek Aniołek Mini-Montessori szansą na aktywizację.