Kreatywne dzieci w żłobku „Bajkowy Świat Malucha” aktywni rodzice w życiu zawodowym

 

 

Opis projektu:

Okres realizacji projektu: od 01.11.2021 r. do 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 782 092,62 zł

Dofinansowanie: 664 778,72 zł

 

Celem głównym projektu: „Kreatywne dzieci w żłobku „BAJKOWY ŚWIAT MALUCHA” aktywni rodzice w życiu zawodowym” jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 16 os. (15K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Miasto Białystok poprzez utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do końca IX 2023 r.

Rezultatem projektu będzie zaktywizowanie 16 osób (15K) pozostających bez zatrudnienia lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka do znalezienia zatrudnienia/ powrót do pracy/ utrzymania zatrudnienia bądź poszukiwania zatrudnienia.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań projektowych do których należą: adaptacja żłobka, wyposażenie żłobka, zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka, zakupienie pomocy dydaktycznych, organizacja placu zabaw.

Grupę docelową projektu stanowi 16 os (15K) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujących teren gminy Miasta Białegostoku w rozumieniu kodeksu cywilnego.


 

Rekrutacja Uczestników do projektu będzie prowadzona od 21.12.2021 r. do 21.01.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście/pocztą/kurierem na adres:

Biuro Projektu, ul. Bociania 2, 16-070 Choroszcz

lub

mailowo: biuro@wrotabiznesu.com

przy czym konieczne jest dostarczenie dokumentów w oryginale do końca trwania rekrutacji.


Kryterium dodatkowe, punktowane:

  • matki/ojcowie samotnie wychowujący dziecko +10 pkt
  • rodzice wielodzietni powyżej 2 dzieci + 10pkt

Lista osób zakwalifikowanych do proj. będzie zawierała punktację przyznaną uczestniczkom/ uczestnikom podczas rekrutacji od najwyższej liczby pkt do najniższej. W przypadku gdy jedna lub więcej osób będą posiadały tę samą liczbę punktów do projektu zostanie zakwalifikowana w pierwszej kolejności osoba  będąca długotrwale bezrobotną (pozostająca bez zatrudnienia w sposób ciągły przez ostatnie 12 miesięcy), bądź kolejność zgłoszeń.

Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zobowiązane są do:

  • dostarczeniu wymaganych zaświadczeń potwierdzających status uczestnika,
  • podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie najpóźniej w momencie objęcia wsparciem,
  • podpisaniu umowy na Udział w Projekcie,
  • w przypadku osób niepełnosprawnych, po zgłoszeniu, personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.

 


 

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin

Projekt „Kreatywne dzieci w żłobku „BAJKOWY ŚWIAT MALUCHA” aktywni rodzice w życiu zawodowym jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanych w ramach Osi Priorytetowej II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie przez Sklep Spożywczy „Iwona” Anna Kropiwnicka wraz ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym „Wrota Biznesu”.