Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat

Projekt Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie gminy Supraśl. Głównym założeniem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 30 osób,  w tym 28 kobiet sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.  Projekt zakłada utworzenie 30 nowych miejsc w żłobku dla dzieci do lat 3 do końca lipca 2020r., poprzez adaptację budynku na cele prowadzenia żłobka, wyposażenie żłobka, organizację placu zabaw, zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka oraz zakup pomocy dydaktycznych. Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu projektu.
Projekt trwa od 01.08.2018 do 31.07.2020
Wartość projektu: 1 128 298,24zł
Wkład Funduszy Unijnych: 959 053,50zł
GRUPY DOCELOWE PROJEKTU: Projekt skierowany jest do 30 osób (28K) powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudniania zamieszkałe na terenie gminy Supraśl, w szczególności:
 • 18 osób (18K) powracających na rynek pracy po przerwie związanej w urodzeniem/ wychowywaniem dziecka (na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich);
 • 12 osób (10K) osoby pozostające bez zatrudnienia w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo (studenci studiów dziennych osoby będące na urlopach wychowawczych) i nieaktywne zawodowo.

PROCES REKRUTACJI Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona od 01.08.2018 do 10.09.2018 do godziny 15.00 Uczestnikiem/-czką Projektu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie kryteria podstawowe:
 1. zamieszkuje według Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Supraśl
 2. jest osobą powracającą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich) bądź jest osobą bezrobotną, bądź osobą bierną zawodowo, bądź osobą nieaktywną zawodowo
 3. jest osobą pełniącą funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.

Projekt jest adresowany w szczególności do osób, które spełnią kryteria dodatkowe, punktowane:
 1. bycie kobietą + 10pkt,
 2. pierwszeństwo matka/ojciec samotnie wychowujący dziecko +10pkt,
 3. pierwszeństwo rodzice wielodzietni +10pkt,
 4. pierwszeństwo rodzice niepełnosprawni +10pkt.

Wymogiem formalnym procesu rekrutacji do Projektu jest złożenie Formularza rekrutacyjnego oraz dostarczeniu wymaganych zaświadczeń potwierdzających status uczestnika. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zobowiązane są do złożenia Karty zapisu dziecka do żłobka.
Formularz rekrutacyjny należy składać w terminie 01.08.2018 do 10.09.2018
 1. osobiście w Niepublicznym Żłobu Baśniowy Świat, mieszczącego się w Grabówce, przy ul. Szosa Baranowicka 55A,
 2. osobiście w Biurze Projektu mieszczącego się w Białymstoku przy ul. Sosabowskiego 1, I piętro.
 3. za pomocą Internetu, przesyłając skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na adres e-mail: sekretariat@basniowy-swiat.pl lub biuro@wrotabiznesu.com,
 4. faxem (85) 674 95 52 lub (85) 87 42 205.
Przy czym konieczne jest dostarczenie dokumentów w oryginale do końca procesu rekrutacyjnego. W przypadku osób niepełnosprawnych, po zgłoszeniu personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu. UWAGA ZE WZGLĘDU NA PRZERWĘ WAKACYJNĄ! w terminie 15-31.08.2018 dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście wyłącznie do Biura Projektu, ul. Sosabowskiego 1, w Białymstoku

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROCESU REKRUTACJI I PROJEKTU UZYSKAĆ MOŻNA POD NR 882 467 136 LUB W BIURZE PROJEKTU

OPIS PROJEKTU
 • Projekt zapewni 30 nowych miejsc w żłobku dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia. Opieka nad dziećmi w żłobku w ramach projektu obejmuje świadczenie usług opieki nad dziećmi oraz pełne wyżywienie. Opieka nad dziećmi w żłobku sprawowana będzie w godzinach 7.00-17.30 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych, gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w żłobku maksymalnie 9 godzin. Przewidziana w ramach projektu opieka nad dziećmi będzie świadczona bezpłatnie przez okres trwania Projektu, tj. okres 22 miesięcy 01.10.2018 do 31.07.2020
 • Założenia projektu zrealizowane będą poprzez: Adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby żłobka oraz organizację placu zabaw, wyposażenie żłobka oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz bieżące funkcjonowanie żłobka.


ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat Kamila Kmita zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie prac adaptacyjno-wykończeniowych budynku przeznaczonego na żłobek w ramach projektu: Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie według opisu zamówienia zawartego w Zapytaniu
 • Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjno – wykończeniowych wraz z materiałami w budynku mieszczącym się w Grabówce, przy ul. Szosa Baranowicka 55A. Prace obejmą  2 sale o powierzchni 81m2 oraz 2 łazienki o powierzchni 25m2, wysokość pomieszczeń 3m2. Prace wykończeniowe:
 1. Szpachlowanie ścian i sufitów w 2 łazienkach – łącznie 125m2
 2. Malowanie dwukrotne sufitów w 2 łazienkach – łącznie 25m2
 3. Malowanie dwukrotne ścian farbą powyżej 2m w 2 łazienkach – łącznie 35m2
 4. Ułożenie glazury w łazienkach do wysokości 2m – 65m2
 5. Ułożenie terakoty na podłogach w dwóch łazienkach – 25m2
 6. Szpachlowanie ścian i sufitów w 2 salach – łącznie 249m2
 7. Malowanie dwukrotne sufitów w 2 salach – łącznie 81m2
 8. Malowanie dwukrotne farbą ceramiczną ścian – łącznie 168m2
 9. Ułożenie wykładziny trudnopalnej w 2 salach o łącznej powierzchni 81m2
 10. Montaż wymaganego oświetlenia wraz z materiałami 35 punktów
 11. Montaż 4 umywalek z bateriami wraz z zakupem materiałów
 12. Montaż 2 brodzików do sterylizacji nocników z bateriami wraz z zakupem materiałów
 13. Montaż 2 brodzików z bateriami wraz z zakupem materiałów
 14. Montaż 4 zestawów ustępowych wraz z zakupem materiałów
Wykonawca zapewnia niezbędne narzędzia do wykonania zamawianych prac wraz z materiałami, które ustala z Zamawiającym, w tym: kolory farb do poszczególnych pomieszczeń; kolor wykładziny; rodzaj, wymiary, faktura oraz kolor glazury i terakoty.
 1. Ofertę proszę przesłać na adres mailowy: sekretariat@biasniowy-swiat.pl lub osobiście ul. Szosa Baranowicka 55A, Grabówka do 13 sierpnia do godziny 15.00
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 3. W ofercie proszę o podanie ceny brutto.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: odpowiedzi na wybraną ofertę; do negocjacji warunków oferty; a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
 5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Druki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Zamawiający: Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat Kamila Kmita, UL. Szosa Baranowicka 55A, 15-523 Grabówka NIP 966-171-18-14     REGON 200198912 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zabawek oraz pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla 30 dzieci do 2 Sal dziecięcych oraz na plac zabaw w żłobku Niepubliczny Żłobek „Baśniowy Świat”, przy ul. Szosa Baranowicka 55A w Grabówce Wymagania Zabawki powinny być:
 1. Zróżnicowane pod względem kolorystyki, wykonania materiałów, struktury oraz przeznaczenia.
 2. Wykonane z materiałów przyjaznych dzieciom w wieku do lat trzech m.in.: kauczuk, drewno, bawełna.
 3. Powinny posiadać odpowiednie atesty, oznaczenie CE,
 4. Przeznaczone dla dzieci do lat 3,
 5. Wykonane z dobrej jakości materiałów, które pozwoli na użytkowanie ich przez co najmniej przez okres trwania projektu, tj.: 22 miesiące.
Pojedynczy zestaw zabawek powinien zawierać m.in.: klocki, misie, lalki, samochody, układanki, zabawki drewniane, jeździki, zabawki interaktywne, itp. Pomoce dydaktyczne:
 1. Dwa zestawy pomocy dydaktycznych przewidzianych na okres trwania projektu tj.: 22 miesiące,
 2. Pomoce do użytkowania powinny być dobrej jakości dostosowane do potrzeb i wymagań dzieci do lat 3.
Pojedynczy zestaw powinien zawierać:
 • Materiały papierniczo-edukacyjne m.in.: farby, bloki, wycinanki, nożyczki, kleje, bibuły, filc, plastelina, modelina, gips, piasek kinetyczny, piórka, dziurkacze, oczka, pręciki, naklejki drobne, klej na gorąco, cekiny, koraliki itp.
 • Drobne instrumenty muzyczne m.in.: marakasy, trójkąty, flety, pianinka, rurki bum bum, bębenki, gitary, tamburyny, kastaniety, mikrofon, talerze, harmonijki itp.
 • pomoce edukacyjne m.in.: książki, puzzle, plansze, zestawy CD, pomoce do nauki angielskiego, mozaiki, tablice magnetyczne, małe panele edukacyjne itp.
 • pomoce sensoryczne m.in.: chusty animacyjne, tunele, układanki, liczmany, skakanki, ringa, maty edukacyjne, piłeczki, cylindry do osadzania, butelki smakowe, pary szorstkich tabliczek, pudełka zapachowe, tabliczki termiczne, tablica pitagorasa, woreczek stereognostyczny itp.
Pozostałe zabawki i pomoce:
 • 3 różne panele manipulacyjne na plac zabaw,
 • 1 domek na plac zabaw,
 • 2 ścianki manipulacyjne do sal dziecięcych,
 • 2 odtwarzacze cd,
 • 1 drewniany warsztat do Sali
 • 1 drewniana kuchnia do Sali,
 • 1 interaktywne centrum sportowe do Sali/plac zabaw
 • 1 suchy basen z kulkami do Sali,
Ofertę cenową (cennik) proszę przesłać na adres mailowy: sekretariat@biasniowy-swiat.pl do 24.08.2018 W ofercie proszę o podanie cen brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: odpowiedzi na wybraną ofertę; zakupu jedynie wybranych pozycji z oferty; negocjacji cen. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Druk do pobrania:

Projekt Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie realizowany przez Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat Kamila Kmita w partnerstwie ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym Wrota Biznesu