Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat

Projekt Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie gminy Supraśl. Głównym założeniem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 30 osób,  w tym 28 kobiet sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.  Projekt zakłada utworzenie 30 nowych miejsc w żłobku dla dzieci do lat 3 do końca lipca 2020r., poprzez adaptację budynku na cele prowadzenia żłobka, wyposażenie żłobka, organizację placu zabaw, zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka oraz zakup pomocy dydaktycznych. Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu projektu.

Projekt trwa od 01.08.2018 do 31.08.2020

Wartość projektu: 1 128 298,24zł

Dofinansowanie: 959 053, 50zł

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 30 osób (28K) powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudniania zamieszkałe na terenie gminy Supraśl, w szczególności:

  • 18 osób (18K) powracających na rynek pracy po przerwie związanej w urodzeniem/ wychowywaniem dziecka (na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich);
  • 12 osób (10K) osoby pozostające bez zatrudnienia w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo (studenci studiów dziennych osoby będące na urlopach wychowawczych) i nieaktywne zawodowo.

 

OPIS PROJEKTU

Projekt zapewni 30 nowych miejsc w żłobku dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia. Opieka nad dziećmi w żłobku w ramach projektu obejmuje świadczenie usług opieki nad dziećmi oraz pełne wyżywienie. Opieka nad dziećmi w żłobku sprawowana będzie w godzinach 7.00-17.30 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych, gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w żłobku maksymalnie 9 godzin. Przewidziana w ramach projektu opieka nad dziećmi będzie świadczona bezpłatnie przez okres trwania Projektu od 01.10.2018 do 31.08.2020

Założenia projektu zrealizowane będą poprzez: Adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby żłobka oraz organizację placu zabaw, wyposażenie żłobka oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz bieżące funkcjonowanie żłobka.

 

Projekt Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie realizowany przez Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat Kamila Kmita w partnerstwie ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym Wrota Biznesu