Bliżej dziecka – nowe spojrzenie na edukację przedszkolną

Cel główny projektu

Głównym celem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród 25 (12K) dzieci w wieku przedszkolnym poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty edukacyjnej z zakresu zajęć wyrównujących oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 2 nauczycieli/-ek z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie gminy M. Białystok do końca stycznia 2023r.

 

Okres realizacji projektu od 01.02.2021 do 31.01.2023

Wartość projektu: 834 660,00zł

Dofinansowanie: 709 461,00zł

Projekt skierowany jest do 25 dzieci (12K)  w wieku przedszkolnym zamieszkujących teren gminy Miasto Białystok  oraz dwóch nauczycielek (2K) zatrudnionych w nowo powstałym przedszkolu prowadzonym przez Akcja Edukacja Sp. z.o.o. Wszyscy uczestnicy projektu zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uczą się lub pracują na obszarze województwa podlaskiego.

Grupę Docelową stanowić będzie:

  • 25 osób (12K) dzieci w wieku przedszkolnym 3-6lat zamieszkujące teren gminy Miasto Białystok (Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe – wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat)
  • dwie nauczycielki zatrudnione w nowo powstałym przedszkolu prowadzonym przez Akcja Edukacja Sp. z.o.o. na terenie gminy Miasto Białystok

Założenia projektu zrealizowane będą poprzez:

  • adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby przedszkola,
  • wyposażenie przedszkola,
  • organizację placu zabaw,
  • realizację zajęć dodatkowych oraz specjalistycznych,
  • bieżące funkcjonowanie przedszkola, a w szczególności: wychowanie przedszkolne dla dziećmi w wieku 3-6 lat,
  • studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej dla 2 nauczycielek (2K).

Wychowanie przedszkolne będzie świadczona odpłatnie w kwocie 350 zł miesięcznie oraz 100zł (jednorazowa opłata wpisowa) 01.06.2021 do 31.05.2022 i będzie obejmowała:

świadczenie usług wychowania przedszkolnego w godzinach 7:00-17.00 od poniedziałku do piątku, gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w przedszkolu maksymalnie 10 godzin dziennie, korzystanie z zajęć dodatkowych i specjalistycznych, całodzienne wyżywienie dla 25 dzieci. Wszystkie jadłospisy będą przygotowane zgodnie z normami żywienia zalecanymi przez dietetyków. W skład dziennego wyżywienia będą wchodziły posiłki: śniadanie, obiad z 2 dań i podwieczorek. Przedszkole będzie dbało o dzieci z alergią i nietolerancją pokarmów. Przygotowane posiłki będą w pełni dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu realizacji projektu.


Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

z dniem 23.03.2021r. wprowadza się zmiany w regulaminie zgodnie z poniższym aneksem

Aneks do regulaminu

z dniem 11.05.2021r. wprowadza się zmiany w regulaminie zgodnie z poniższym aneksem

Aneks do regulaminu z dnia 11.05.2021r.

Formularz rekrutacyjny

 


Projekt „Bliżej dziecka – nowe spojrzenie na edukację przedszkolną” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez Akcja edukacja Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym „Wrota Biznesu”