Niepubliczny Żłobek Eko-Zakątek

Cel główny projekt

Projekt „Niepubliczny Żłobek Eko Zakątek” skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie miasta Białystok. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 45 osób (41K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt zakłada utworzenie  45 nowych miejsc w żłobku dla dzieci do lat 3 do końca IX 2021r., poprzez adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby żłobka, wyposażenie żłobka, organizację placu zabaw, zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka oraz profesjonalną opiekę nad dziećmi  w godzinach 6:30-17:30. Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu Projektu.

Projekt trwa od 01.10.2019 do 30.09.2021

Wartość projektu: 1655587,03zł

Dofinansowanie: 1407248,83zł

OPIS PROJEKTU

Projekt zapewni 45 nowych miejsc w żłobku dla dzieci od 9 miesiąca do 3 roku życia. Opieka nad dziećmi w żłobku w ramach projektu obejmuje świadczenie usług opieki nad dziećmi oraz pełne wyżywienie. Opieka nad dziećmi w żłobku sprawowana będzie w godzinach 6:30-17:30 od poniedziałku do piątku, gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w żłobku maksymalnie 9 godzin. Przewidziana w ramach projektu opieka nad dziećmi będzie świadczona odpłatnie, w kwocie 200zł miesięcznie, przez okres trwania Projektu tj. do 30.09.2021

Założenia projektu realizowane będą poprzez: Adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby żłobka, wyposażenie żłobka organizację placu zabaw oraz bieżące funkcjonowanie żłobka.

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 45 osób (41K) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujących terenie miasta Białystok.

PROCES REKRUTACJI

Uczestnikiem/-czką Projektu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie kryteria podstawowe:

 1. zamieszkuje według Kodeksu Cywilnego na terenie miasta Białystok,
 2. jest osobą pełniącą funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.
 3. jest osobą powracającą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka dziecka (na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich) bądź osobą chcącą utrzymać zatrudnienie, bądź jest osobą bezrobotną bądź jest osobą bierną zawodowo,

Projekt jest adresowany w szczególności do osób, które spełniają kryteria dodatkowe, punktowane:

 1. bycie kobietą +10 pkt
 2. pierwszeństwo matka/ojciec samotnie wychowujący dziecko +10 pkt
 3. pierwszeństwo rodzice wielodzietni +10 pkt
 4. pierwszeństwo rodzice niepełnosprawni +10 pkt

Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zobowiązane są do:

 • dostarczeniu wymaganych zaświadczeń potwierdzających status uczestnika,
 • podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie najpóźniej w momencie objęcia wsparciem,
 • dostarczeniu wypełnionej i podpisanej Karty zapisu dziecka do żłobka,
 • podpisaniu umowy na Udział w Projekcie.

Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona od 18.11.2019 do 06.12.2019 do godziny 1500

Dokumenty rekrutacyjne czyli Załącznik Nr 1 – Formularz rekrutacyjny należy składać:

 1. osobiście lub pocztą na adres ul. Pułaskiego 23a, 15-338 Białystok;
 2. osobiście lub pocztą na adres Biuro Projektu, ul. Bociania 2, 16-070 Choroszcz.

W przypadku osób niepełnosprawnych, po zgłoszeniu, personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Projekt „Niepubliczny Żłobek Eko Zakątek” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanych w ramach Osi Priorytetowej II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie przez Bajkowy Zakątek Wioletta Rakowska  wraz ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym „Wrota Biznesu”