Językowe Przedszkole Super Kids – wzrost liczby miejsc i poszerzenie oferty edukacyjnej

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród 42 (18K) dzieci w wieku przedszkolnym poprzez utworzenie 42 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty edukacyjnej z zakresu zajęć wyrównujących oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli/ek z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie gminy Miasta Białystok do końca maja 2023r.

Okres realizacji projektu od 01.06.2021 do 31.05.2023

Wartość projektu: 1 288 710,58zł

Dofinansowanie: 1 095 403,99zł

 

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU

Projekt skierowany jest do 42 dzieci (18K)  w wieku przedszkolnym zamieszkujących teren gminy Miasto Białystok  oraz dwóch nauczycieli/ek (2K) zatrudnionych w nowo powstałym przedszkolu prowadzonym przez Super Kids Agnieszka Niewińska. Wszyscy uczestnicy projektu zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze województwa podlaskiego.

Grupę Docelową stanowić będzie:

  • 42 dzieci (18K) w wieku przedszkolnym 3-6 lat zamieszkujące teren gminy Miasto Białystok (Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe – wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat)
  • dwie nauczycielki zatrudnione w nowopowstałym przedszkolu Językowym Super Kids prowadzonym przez Super Kids Agnieszka Niewińska na terenie gminy Miasto Białystok.

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Założenia projektu zrealizowane będą poprzez: adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby przedszkola, wyposażenie przedszkola, wyposażenie placu zabaw, realizację zajęć specjalistycznych, bieżące funkcjonowanie przedszkola, a w szczególności: wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej dla 2 nauczycielek (2K).

Wychowanie przedszkolne będzie świadczone odpłatnie w kwocie 185 zł miesięcznie od 13.07.2022  do 31.05.2023 i będzie obejmowało:

  • świadczenie usług wychowania przedszkolnego w godzinach 7:45-17.00 od poniedziałku do piątku, gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w przedszkolu maksymalnie 9 godzin dziennie,
  • całodzienne wyżywienie dla 42 dzieci,
  • korzystanie z zajęć specjalistycznych.

Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu realizacji projektu.

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu i stronie internetowej Partnera Projektu.

Kandydaci na Uczestników Projektu, przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego Regulaminu.

Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego

Zgłoszenie do Projektu przyjmujemy:

Osobiście na adres: ul. Władysława Raginisa 91, 15-161 Białystok

Pocztą/ kurierem wysyłając wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny na adres:

Biuro Projektu, Stowarzyszenie konsultingowo-doradczego „Wrota Biznesu”, ul. Bociania 2, 16-070 Choroszcz

W przypadku trudności z dostarczeniem formularza przez osoby niepełnosprawne, po zgłoszeniu personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.

Dokumenty złożone przez kandydatów do projektu nie podlegają zwrotowi.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Regulamin obowiązujący od dnia 07.06.2022r.

Formularz rekrutacyjny

 

Projekt „Językowe Przedszkole Super Kids – wzrost liczby miejsc i poszerzenie oferty edukacyjnej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez Super Kids Agnieszka Niewińska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym „Wrota Biznesu”