Niepubliczne Przedszkole „Olinutki”

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród 34 dzieci (16K) w wieku przedszkolnym poprzez utworzenie 34 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty edukacyjnej z zakresu zajęć wyrównujących, rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 2 nauczycieli/ek z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie gminy Miasta Białystok do końca sierpnia 2023r.

Okres realizacji projektu od 01.07.2022 do 31.10.2023

Wartość projektu: 1 090 123,05zł

Dofinansowanie: 926 604,55zł

 

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU

Projekt skierowany jest do 34 dzieci (16K)  w wieku przedszkolnym zamieszkujących teren gminy Miasto Białystok  oraz dwóch nauczycieli/ek (2K) zatrudnionych w nowopowstałym przedszkolu prowadzonym przez Aleksandrę Matowicką. Wszyscy uczestnicy projektu zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uczą się lub pracują na obszarze województwa podlaskiego.

 

Grupę Docelową stanowić będzie:

 • 34 dzieci (16K) w wieku przedszkolnym 3-6 lat zamieszkujące teren gminy Miasto Białystok (Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe – wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat)
 • 2 nauczycielki zatrudnione w nowopowstałym przedszkolu prowadzonym przez Aleksandrę Matowicką na terenie gminy Miasto Białystok

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Założenia projektu zrealizowane będą poprzez: adaptację i dostosowanie lokalu na potrzeby przedszkola, wyposażenie przedszkola, wyposażenie placu zabaw, zakup pomocy dydaktycznych, realizację zajęć w zakresie stwierdzonych deficytów, zajęcia dodatkowe, bieżące funkcjonowanie przedszkola, a w szczególności: wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat, doskonalenie kompetencji zawodowych 2 nauczycieli/lek (2K).

Wychowanie przedszkolne będzie świadczone odpłatnie w kwocie 350 zł miesięcznie od 01.09.2022 do 31.08.2023 i będzie obejmowało:

 • świadczenie usług wychowania przedszkolnego w godzinach 7.00-17.00o od poniedziałku do piątku,
 • całodzienne wyżywienie dla 34 dzieci,
 • korzystanie z zajęć specjalistycznych
 • korzystanie z zajęć dodatkowych.

Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu realizacji projektu.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego

 1. Rekrutacja UP do projektu zostaje przedłużona do 30.09.2022 r.
 2. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w: Biurze Projektu oraz na stronie wrotabiznesu.com
 3. Kandydaci na uczestników projektu, przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego Regulaminu.
 4. Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie Załącznik Nr 1 –Formularza rekrutacyjnego
 5. Zgłoszenie do projektu należy złożyć:

osobiście lub pocztą na adres:

Biuro Projektu, ul. Bociania 2, 16-070 Choroszcz

 1. W przypadku trudności z dostarczeniem formularza przez osoby niepełnosprawne, po zgłoszeniu personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.
 2. Dokumenty złożone przez kandydatów do projektu nie podlegają zwrotowi.

 

DRUKI DO POBRANIA

Regulamin

Aneks do regulaminu

Aneks do regulaminu z 16.09.2022

Formularz

 


Projekt „Niepubliczne Przedszkole Olinutki” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez Aleksandrę Matowicką w partnerstwie ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym „Wrota Biznesu”