NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CZERWONE SERDUSZKO

Cel główny projektu
Głównym założeniem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród 60 (28K) dzieci w wieku 3-4 lata poprzez utworzenie 60 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty edukacyjnej z zakresu zajęć wyrównujących i kompetencji kluczowych oraz doskonalenie zawodowe 2 nauczycielek z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie gminy Choroszcz do końca sierpnia 2020r.
Nowo powstałe miejsca wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu realizacji Projektu.
Okres realizacji projektu od 01.10.2018 do 31.08.2020
Wartość projektu: 1 342 254,53zł
Wkład Funduszy Unijnych: 1 141 095,70zł
Grupy docelowe projektu Projekt „Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko” skierowany jest do 60 dzieci (28K) w wieku przedszkolnym w wieku 3-4 lata i ich rodziców zamieszkałych na terenie gminy Choroszcz oraz 2 nauczycielek (2K) zatrudnione w przedszkolu. Wszyscy uczestnicy zamieszkują w rozumieniu KC uczą się lub pracującymi na obszarze województwa podlaskiego.
Grupę docelową projektu będzie stanowić:
 • 60 osób (28K) dzieci w wieku 3,4 lata zamieszkujące teren Gminy Choroszcz,
 • 60 rodziców / opiekunów prawnych dzieci biorących udział w projekcie – jedno dziecko – jeden rodzic / opiekun prawny zamieszkujący teren gminy Choroszcz,
 • 2 nauczycielki zatrudnione w przedszkolu Czerwone Serduszko na terenie gminy Choroszcz.

Założenia projektu zrealizowane będą poprzez: adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby przedszkola, wyposażenie przedszkola, organizację placu zabaw, dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, zapewnienie niezbędnych pomocy dydaktycznych, bieżące funkcjonowanie przedszkola, a w szczególności: opieka na dziećmi w wieku 3-4 latka, zajęcia w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla dzieci oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej dla 2 nauczycielek (2K).
Opieka nad dziećmi będzie świadczona bezpłatnie przez okres trwania Projektu, tj. okres 12 miesięcy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Opieka dla 60 dzieci (28K) w przedszkolu w ramach projektu obejmuje:
 • świadczenie usług całodziennej opieki w godzinach 6.30-17.30 od poniedziałku do piątku, gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w przedszkolu maksymalnie 9 godzin dziennie,
 • korzystanie z zajęć dodatkowych zarówno zajęć projektowych w zakresie stwierdzonych deficytów, tj.: zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, oraz zajęć prowadzonych przez nauczycieli/lki w ramach swoich obowiązków,
 • wsparcie psychologiczne dla dzieci i ich rodziców, poprzedzone indywidualną diagnozą wszystkich dzieci w przedszkolu,
 • pełne wyżywienie.
W ramach Projektu dzieci w przedszkolu będą miały możliwość korzystania z zajęć specjalistycznych i rozwijających kompetencje kluczowe dla dzieci:
 • języka angielskiego dla 60 dzieci (28K) w okresie od 01.01.2019r. do 31.08.2020r,
 • zajęcia naukowo-techniczne „Z robotem w przedszkolu” dla 30 chętnych dzieci w okresie 01.01.2019r. do 31.08.2020r,
 • zajęcia doświadczalne „Mali odkrywcy” dla 60 dzieci (28K) w okresie 01.01.2019r. do 31.08.2020r
Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu projektu
REKRUTACJA
 1. Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona od 01.10.2018  do 28.12.2018
 2. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są  w Biurze Projektu – ul. Sosabowskiego 1, w Białymstoku, tel. 882 559 774, na stronie internetowej www.wrotabiznesu.com oraz na stronie internetowej przedszkola czerwoneserduszko.pl.
 3. Kandydaci na uczestników projektu zobowiązani są do zapoznania się z warunkami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie.
 4. Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Załącznika Nr 1 – Formularza rekrutacyjnego w oryginalne do końca trwania rekrutacji
 5.  Zgłoszenia do projektu przyjmujemy:
  • mailowo na adres e-mail biuro@czerwoneserduszko.pl, biuro@wrotabiznesu.com wysyłając skan wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego
  • faxem na nr 85 87 42 205
  przy czym wymagane jest dostarczenie Formularza Rekrutacyjnego w oryginale do Biura Projektu
  • osobiście w Biurze Projektu mieszczącego się w Białymstoku przy ul. Sosabowskiego 1, I piętro,
  • pocztą/ kurierem wysyłając wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny na adres:
  Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu ul. Sosabowskiego 1, 15-182 Białystok
 6. W przypadku trudności z dostarczeniem formularza przez osoby niepełnosprawne, po zgłoszeniu personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.
 7. Dokumenty złożone przez kandydatów do projektu nie podlegają zwrotowi.

Pliki do pobrania:

W związku z realizacją projektu Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko (nr projektu: WND-RPPD.03.01.01-20-0289/18) realizowanego przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”, ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 15-453 Białystok, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu III. Kompetencje i Kwalifikacje, Działania 3.1 „Kształcenie i Edukacja, Poddziałanie” 3.1.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” zwracamy się z prośbą o przesłanie wyceny na poniższe wyposażenie rtv-agd zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną.
 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać na adres mailowy: biuro@wrotabiznesu.com do 29 listopada 2018
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 3. W ofercie proszę o podanie ceny brutto oraz podatku VAT wraz ze stawkami.
 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w rozeznaniu rynku.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w rozeznaniu rynku. Załącznik Rozeznanie rynku

Projekt „Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”