Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko – dbamy o rozwój naszych dzieci

Cel główny projektu

Głównym założeniem projektu jest podjęcie działań na rzecz kształtowania i rozwijania u 55dzieci (25K, 30M) uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i projektu edukacyjnego oraz podwyższenie kwalifikacji 1 nauczyciela (1K) z zakresu kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowym niezbędnych na rynku pracy do końca VI 2022r na terenie gminy Choroszcz.

Okres realizacji projektu od 01.09.2020 do 30.06.2022

Wartość projektu: 226 772,50zł

Dofinansowanie: 192 756,62zł

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 55 dzieci (30M, 25K) w wieku 3-6 lat, zamieszkujące teren gminy Choroszcz, gdzie dziecko w wieku 3-6 lat w myśl Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wychowanie przedszkolne, obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Jeden nauczyciel zatrudniony w Niepublicznym Przedszkolu Czerwone Serduszko na terenie gminy Choroszcz

Założenia projektu zrealizowane będą poprzez:

  • Realizację Projektu edukacyjnego „Bliżej natury” – 10 wyjazdów jednodniowych.
  • Zajęcia dodatkowe w zakresie kompetencji kluczowych oraz właściwych/umiejętności niezbędnych na rynku pracy: Zajęcia z języka angielskiego, Zajęcia umuzykalniające, Zajęcia sportowe, Zajęcia „Mali Odkrywcy”, Zajęcia dodatkowe z robotem w przedszkolu
  • Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Rekrutacja

W procesie rekrutacji uczestników Realizator będzie kierował się zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

O zakwalifikowaniu się dziecka do projektu decydować będzie spełnienie podstawowych kryteriów grupy docelowej, tj.:

  • kompletność i poprawność formalna dokumentów rekrutacyjnych
  • dziecko w wieku przedszkolnym 3-6 lat,
  • bycie zapisanym w Niepublicznym Przedszkolu Czerwone Serduszko

Dziecko w wieku 3-6 lat, w myśl Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat

Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy: osobiście/pocztą na adres

Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko

ul. Bociania 2, 16-070 Choroszcz

W przypadku trudności z dostarczeniem formularza przez osoby niepełnosprawne, po zgłoszeniu personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.

Dokumenty złożone przez kandydatów do projektu nie podlegają zwrotowi.


Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Formularz rekrutacyjny

Projekt „Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko -dbamy o rozwój naszych dzieci” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”, ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 15-453 Białystok