Niepubliczny Żłobek Czerwone Serduszko

Cel główny projekt
Projekt „Niepubliczny Żłobek Czerwone Serduszko” skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie gminy Choroszcz. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 48 osób (46K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt zakłada utworzenie  48 nowych miejsc w żłobku dla dzieci do lat 3 do końca października 2020r., poprzez adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby żłobka, wyposażenie żłobka, organizacja placu zabaw, zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka oraz profesjonalną opiekę nad dziećmi  w godzinach 6:30-17:30. Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu Projektu.
Projekt trwa od 01.11.2018 do 31.10.2020
Wartość projektu: 1 829 288,59zł
Dofinansowanie: 1 554 895,30zł

OPIS PROJEKTU

Projekt zapewni 48 nowych miejsc w żłobku dla dzieci od 1 do 3 roku życia. Opieka nad dziećmi w żłobku w ramach projektu obejmuje świadczenie usług opieki nad dziećmi oraz pełne wyżywienie. Opieka nad dziećmi w żłobku sprawowana będzie w godzinach 6:30-17:30 od poniedziałku do piątku, gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w żłobku maksymalnie 9 godzin. Przewidziana w ramach projektu opieka nad dziećmi będzie świadczona bezpłatnie przez okres trwania Projektu tj. okres 22 miesięcy, od 01.01.2019 do 31.10.2020

Założenia projektu realizowane będą poprzez: Adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby żłobka oraz organizację placu zabaw, wyposażenie żłobka oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz bieżące funkcjonowanie żłobka.

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 48 osób (46K) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujących teren gminy Choroszcz, w szczególności:

 • 25 osób (25K) powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka (na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich)
 • 23 osoby (21K) pozostające bez zatrudnienia w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo (studenci studiów dziennych, osoby będące na urlopach wychowawczych) i nieaktywne zawodowo.

PROCES REKRUTACJI

Uczestnikiem/-czką Projektu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie kryteria podstawowe:

 1. zamieszkuje według Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Choroszcz,
 2. jest osobą powracającą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich) bądź jest osobą bezrobotną bądź jest osobą bierną zawodowo,
 3. jest osobą pełniącą funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.

Projekt jest adresowany w szczególności do osób, które spełniają kryteria dodatkowe, punktowane:

 1. bycie kobietą +10 pkt
 2. pierwszeństwo matka/ojciec samotnie wychowujący dziecko +10 pkt
 3. pierwszeństwo rodzice wielodzietni +10 pkt
 4. pierwszeństwo rodzice niepełnosprawni +10 pkt

Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zobowiązane są do:

 • dostarczeniu wymaganych zaświadczeń potwierdzających status uczestnika,
 • podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie najpóźniej w momencie obięcia wsparciem,
 • dostarczeniu wypełnionej i podpisanej Karty zapisu dziecka do żłobka,
 • podpisaniu umowy na Udział w Projekcie.

Druki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Załącznik Nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik Nr 2 – Karta zapisu dziecka do żłobka

Załącznik Nr 3 – Deklaracja Uczestnika Projektu


Projekt „Niepubliczny Żłobek Czerwone Serduszko”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanych w ramach Osi Priorytetowej II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu” z siedzibą w Białymstoku.