Niepubliczny Żłobek Czerwone Serduszko 

Cel główny projekt

Projekt „Niepubliczny Żłobek Czerwone Serduszko” skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie gminy Choroszcz. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 48 osób (46K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt zakłada utworzenie  48 nowych miejsc w żłobku dla dzieci do lat 3 do końca października 2020r., poprzez adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby żłobka, wyposażenie żłobka, organizacja placu zabaw, zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka oraz profesjonalną opiekę nad dziećmi  w godzinach 6:30-17:30. Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu realizacji Projektu.

Projekt trwa od 01.11.2018 do 31.10.2020

Wartość Projektu: 1 829 288,59zł

Wkład Funduszy Unijnych: 1 554 895,30zł

REKRUTACJA Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona od 01.11.2018 do 30.11.2018 Dokumenty rekrutacyjne czyli Załącznik Nr 1 – Formularz rekrutacyjny należy składać:
 1. osobiście w Biurze Projektu mieszczącego się w Białymstoku przy ul. Sosabowskiego 1,
 2. wysyłając na adres Biura Projektu: Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu, ul. Sosabowskiego 1, 15-182 Białystok
 3. za pomocą Internetu, przesyłając skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na adres e-mail: biuro@wrotabiznesu.com
 4. faxem, wysyłając na 85 87 42 205
 5. można dokonać zgłoszenia telefonicznie na nr 882 467 136
przy czym konieczne jest dostarczenie dokumentów w oryginale do końca procesu rekrutacyjnego. W przypadku osób niepełnosprawnych, po zgłoszeniu personelu projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.
OPIS PROJEKTU Projekt zapewni 48 nowych miejsc w żłobku dla dzieci od 1 do 3 roku życia. Opieka nad dziećmi w żłobku w ramach projektu obejmuje świadczenie usług opieki nad dziećmi oraz pełne wyżywienie. Opieka nad dziećmi w żłobku sprawowana będzie w godzinach 6:30-17:30 od poniedziałku do piątku, gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w żłobku maksymalnie 9 godzin. Przewidziana w ramach projektu opieka nad dziećmi będzie świadczona bezpłatnie przez okres trwania Projektu tj. okres 22 miesięcy, od 01.01.2019 do 31.10.2020
 • Założenia projektu realizowane będą poprzez: Adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby żłobka oraz organizację placu zabaw, wyposażenie żłobka oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz bieżące funkcjonowanie żłobka.
 • Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po uzyskaniu dofinansowania z EFS.

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU: Projekt skierowany jest do 48 osób (46K) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujących teren gminy Choroszcz, w szczególności:
 • 25 osób (25K) powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka (na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich)
 • 23 osoby (21K) pozostające bez zatrudnienia w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo (studenci studiów dziennych, osoby będące na urlopach wychowawczych) i nieaktywne zawodowo.

PROCES REKRUTACJI Uczestnikiem/-czką Projektu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie kryteria podstawowe:
 1. zamieszkuje według Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Choroszcz,
 2. jest osobą powracającą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich) bądź jest osobą bezrobotną bądź jest osobą bierną zawodowo,
 3. jest osobą pełniącą funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.
Projekt jest adresowany w szczególności do osób, które spełniają kryteria dodatkowe, punktowane:
 1. bycie kobietą +10 pkt
 2. pierwszeństwo matka/ojciec samotnie wychowujący dziecko +10 pkt
 3. pierwszeństwo rodzice wielodzietni +10 pkt
 4. pierwszeństwo rodzice niepełnosprawni +10 pkt
Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zobowiązane są do podpisania:
 • Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie,
 • Karty zapisu dziecka do żłobka,
 • oraz dostarczeniu wymaganych zaświadczeń potwierdzających status uczestnika.W związku z realizacją projektu Niepubliczny Żłobek Czerwone Serduszko (nr projektu: WND-RPPD.02.02.00-20-0107/18) realizowanego przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”, ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 15-453 Białystok, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2 „Działania na rzecz równowagi praca – życie” zwracamy się z prośbą o przesłanie wyceny na poniższe wyposażenie rtv-agd zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną.
 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać na adres mailowy: biuro@wrotabiznesu.com do 29 listopada 2018
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 3. W ofercie proszę o podanie ceny brutto oraz podatku VAT wraz ze stawkami.
 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w rozeznaniu rynku.
Załącznik

Projekt „Niepubliczny Żłobek Czerwone Serduszko”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanych w ramach Osi Priorytetowej II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu” z siedzibą w Białymstoku.