Szkolenia z pracy z GWAWP

Zagadnienia na szkoleniu:

–  Generator Wniosków Aplikacyjnych Województwa Podlaskiego – omówienie:

 • instalacja generatora,
 • praca  z Generatorem- podstawowe zagadnienia.

– Nowy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO woj. podlaskiego  krok po kroku:

 • opis projektu w kontekście właściwego celu szczegółowego RPO,
 • opis problemów wraz z uzasadnieniem,
 • wskaźniki realizacji celu, źródło danych do pomiaru celu, sposób pomiaru celu,
 • wskaźniki produktu, źródło danych do pomiaru celu, sposób pomiaru celu,
 • grupy docelowe,
 • ryzyko nieosiągnięcia założeń dla projektów o wartości jest równa lub przekracza 2.000.000 PLN,
 • opis projektu,
 • sposób realizacji projektu,
 • zadania,
 • trwałość i wpływ rezultatów projektu,
 • potencjał wnioskodawcy,
 • doświadczenie wnioskodawcy,
 • sposób zarządzania projektem.

– Budżet projektu PO WER 2014-2020 omówienie wprowadzonych zmian. Szczegółowy budżet projektu:

 • koszty bezpośrednie i koszty pośrednie,
 • kwoty ryczałtowe,
 • wkład własny: finansowy i niepieniężny,
 • zlecanie usług merytorycznych,
 • cross – financing i zakup środków trwałych,
 • podatek VAT,
 • mechanizm racjonalnych usprawnień oraz zatrudnienie wspomagane.

– Uzasadnienia:

 • zlecenia zadań,
 • przyjętych sposobów pozyskiwania środków trwałych i wartości niematerialnych i trwałych
 • cross -financingu,
 • dla źródeł finansowania przedsięwzięcia,

Szkolenie prowadzi trener z 50 h doświadczeniem w danej tematyce.
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej tak aby jak najefektywniej zaangażować uczestników.
W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, które stanowią swoiste kompendium wiedzy z tematyki szkolenia

Maksymalna liczba uczestników w grupie 12 osób.

Program szkolenia i jego ostateczny zakres , jak również jego długość i miejsce szkolenia dopasowywane są indywidualnie pod zapotrzebowania i preferencje grupy docelowej.

Zainteresowane osoby bądź instytucje prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.