ZAPYTANIE OFERTOWE NA CATERING DO ŻŁOBKA „ANIOŁEK MINI-MONTESSORI”

Zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2018 –  wyłonienie najkorzystniejszej oferty

 

W dniu 16.03.2018r. o godzinie 13:15 nastąpiło otwarcie nadesłanych ofert do

Zapytania ofertowego na catering do żłobka Aniołek Mini-Montessori

Liczba otrzymanych ofert – 1

Liczba ofert odrzuconych – 0

Oferta wybrana:
Zakład Usług Cateringowych „Rodzinny” Krystian Topór, ul. Proletariacka 11, 15-449 Białystok 


 

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego (cenowego), ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych posiłków) dla 24 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia uczęszczających do żłobka Aniołek Mini-Montessori, ul. Krańcowa 26 B, 15-555 Białystok w ramach projektu „Żłobek Aniołek Mini-Montessori szansą na aktywizację” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 „Działania na rzecz równowagi praca ­ życie”
 
Oferty należy składać w terminie od 09.03.2018 do dnia 16.03.2018 do godziny 13:00
a) pocztą/ kurierem lub osobiście na adres Partnera Projektu:
Stowarzyszenie konsultingowo-doradczego Wrota Biznesu,
ul. Sosabowskiego 1,
15-182 Białystok
w godzinach 9.00-15.00

Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Oferta na catering do żłobka Aniołek Mini-Montessori”
Oferty zostaną otwarte w dniu upływu terminu składania ofert 16.03.2018 o godzinie 13:15
 
Wszelkie pytania bądź wątpliwości można przekazywać telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną.
Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z potencjalnymi Wykonawcami jest Pani Mirjana Wasilewska, tel. 85 87 42 205, 882 467 136

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne w uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców

 

Zapytanie ofertowe z dnia 21.02.2018 – nie wyłoniono najkorzystniejszej oferty

Liczba otrzymanych ofert – 0 

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego (cenowego), ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych posiłków) dla 24 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia uczęszczających do żłobka Aniołek Mini-Montessori, ul. Krańcowa 26 B, 15-555 Białystok w ramach projektu „Żłobek Aniołek Mini-Montessori szansą na aktywizację” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 „Działania na rzecz równowagi praca ­ życie”
 
Oferty należy składać w terminie od 21.02.2018 do dnia 05.03.2018 do godziny 13:00
a) pocztą/ kurierem lub osobiście na adres Partnera Projektu:
Stowarzyszenie konsultingowo-doradczego Wrota Biznesu,
ul. Sosabowskiego 1,
15-182 Białystok
w godzinach 9.00-15.00

Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Oferta na catering do żłobka Aniołek Mini-Montessori”
Oferty zostaną otwarte w dniu upływu terminu składania ofert 05.03.2018 o godzinie 13:15
 
Wszelkie pytania bądź wątpliwości można przekazywać telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną.
Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z potencjalnymi Wykonawcami jest Pani Mirjana Wasilewska, tel. 85 87 42 205, 882 467 136

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne w uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców

 

Zapytanie ofertowe z dnia 07.02.2018 – nie wyłoniono najkorzystniejszej oferty

 

W dniu 16.02.2018r. o godzinie 13:15 nastąpiło otwarcie nadesłanych ofert do

Zapytania ofertowego na catering do żłobka Aniołek Mini-Montessori

Liczba otrzymanych ofert – 1

Liczba ofert odrzuconych – 1

Oferta odrzucona: Law Brothers Gastro Piotr Korziński, Rafał Wacewicz S.C., ul. Marjańskiego 3 U2, Białystok – proponowana cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Protokół z wyboru ofert wraz z załącznikiem  

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego (cenowego), ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych posiłków) dla 24 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia uczęszczających do żłobka Aniołek Mini-Montessori, ul. Krańcowa 26 B, 15-555 Białystok w ramach projektu „Żłobek Aniołek Mini-Montessori szansą na aktywizację” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 „Działania na rzecz równowagi praca ­ życie”
 
Oferty należy składać w terminie od 07.02.2018 do dnia 16.02.2018 do godziny 13:00
a) pocztą/ kurierem lub osobiście na adres Partnera Projektu:
Stowarzyszenie konsultingowo-doradczego Wrota Biznesu,
ul. Sosabowskiego 1,
15-182 Białystok
w godzinach 9.00-15.00

Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Oferta na catering do żłobka Aniołek Mini-Montessori”
Oferty zostaną otwarte w dniu upływu terminu składania ofert 16.02.2018 o godzinie 13:15
 
Wszelkie pytania bądź wątpliwości można przekazywać telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną.
Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z potencjalnymi Wykonawcami jest Pani Mirjana Wasilewska, tel. 85 87 42 205, 882 467 136

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne w uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców