ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT ADAPTACYJNO BUDOWLANYCH W NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU CZERWONE SERDUSZKO

Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2018 –  wyłonienie najkorzystniejszej oferty

 

W dniu 26.10.2018r. o godzinie 9:00 nastąpiło otwarcie nadesłanych ofert do

Zapytania ofertowego na wykonanie prac budowlano-adaptacyjnych wybranych pomieszczeń w lokalu Niepublicznego Żłobka Czerwone Serduszko w Choroszczy.

Liczba otrzymanych ofert – 1

Liczba ofert odrzuconych – 0

Oferta wybrana:
4 BUD Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 15-197 Białystok, na kwotę 177 706,19zł

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w  „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2018

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlano-adaptacyjnych wybranych pomieszczeń w lokalu Niepublicznego Żłobka Czerwone Serduszko w Choroszczy mieszczącego się przy ul. Piaskowej obejmujących:

 • wykończenie 4 łazienek,
 • wykończenie brudownika,
 • adaptacja łazienki dla personelu do wymogów łazienki dla niepełnosprawnych,
 • adaptacja i wykończenie 3 sal dla dzieci,
 • adaptacja i wykończenie kuchni, jadalni i korytarza,
 • modernizacja techniczna.

Planowany zakres robót budowlanych :

 • wykonanie posadzki z płytek Gres 30×30 oraz z wykładziny PCV,
 • tynkowanie ścian,
 • malowanie ścian i sufitów,
 • wykonanie glazury i terakoty,
 • dostawa i montaż wymaganego wyposażenia,
 • przeprowadzenie modernizacji technicznej instalacji elektrycznej, wentylacyjnej w lokalu.

Termin i miejsce wykonania zamówienia

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta na okres do 31.12.2018
 • Miejscem wykonania Zamówienia jest lokal Niepublicznego Żłobka Czerwone Serduszko w Choroszczy mieszczącego się przy ul. Piaskowej

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien złożyć następujące dokumenty i oświadczenia, brak jakiegokolwiek z poniżej wymienionych dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty:

 • Wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2). Do Formularza Oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy (sporządzony na podstawie dołączonego do Zapytania ofertowego Załącznika Nr 1 – Książka Przedmiarów).
 • Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3)
 • Wykaz zrealizowanych inwestycji dotyczących robót o charakterze ogólnobudowlanym (Załącznik Nr 4)
 • Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innej podobnej instytucji odpowiedniej dla danego państwa.

W przypadku wyboru danego podmiotu i zawarcia z nim umowy. Podmiot wyraża zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu ”Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko„

Informacje dodatkowe

 • Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania w tekście przesyłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych.
 • Zamawiający w trakcie analizy i oceny ofert może wystąpić do Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na ocenę oferty.
 • Do udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę związanej z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienia.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny

Miejsce oraz termin składania

Oferty należy dostarczyć do dnia 25.10.2018 do Biura Projektu Zamawiającego na adres:

Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu,

Biuro Projektu

ul. Sosabowskiego 1,

15-182Białystok

osobiście, kurierem, pocztą do godziny 15.00

 • W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do Biura Projektu Zamawiającego.
 • Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
 • Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem „ Oferta na roboty budowlano-adaptacyjne żłobka”
 • Oferty będą rozpatrywane przez Zarząd Stowarzyszenia konsultingowo-doradczego „Wrota Biznesu” w dniu następnym po upływie terminu składania ofert (26.10.2018) o godzinie 9.00 w Biurze Projektu, przy ul. Sosabowskiego 1, w Białymstoku

Wszelkie pytania bądź wątpliwości można przekazywać telefonicznie, pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną na dane zawarte w punkcie 1.

 • Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
 • Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu

Biuro Projektu

ul. Sosabowskiego 1

15-182 Białystok

Fax: 85 8742205

Kom: 882 467 136

E-mail: biuro@wrotabiznesu.com

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Małgorzata Malinowska tel. 882 467 136