ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA CZERWONE SERDUSZKO W CHOROSZCZY

Zapytanie ofertowe z dnia 29.11.2018 – wyłonienie najkorzystniejszej oferty W dniu 07.12.2018r. o godzinie 10.15 nastąpiło otwarcie nadesłanych ofert do Zapytania ofertowego na wyposażenie Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy Liczba otrzymanych ofert – 2 Liczba ofert odrzuconych – 1 Liczba ofert spełniających kryteria – 1

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: 7 Zmysłów Integracja Sensoryczna Marcin Bielecki, ul. Starego Dębu 7/3, 03-08 Warszawa, Data wpłynięcia: 05.12.2018 godz. 9.35 Oferta Część II – 11 799,00zł


Pełna lista podmiotów

1) 7 Zmysłów Integracja Sensoryczna Marcin Bielecki, ul. Starego Dębu 7/3, 03-08 Warszawa, – oferta na Część II 2) „Drzewiarz Bis” Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 46A, 87-600 Lipno – oferta na Część I i II


Niniejsze Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia do Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko (nr projektu: WND-RPPD.03.01.01-20-0289/18) realizowanego przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”, ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 15-453 Białystok, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu III. Kompetencje i Kwalifikacje, Działania 3.1 „Kształcenie i Edukacja, Poddziałanie” 3.1.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” Podmiotem  Zamawiającym jest Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”, ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 15-453 Białystok Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
 • Celem przedmiotu zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy według poniższego zestawienia:
Pakiet I
L.p. Nazwa przedmiotu Kod CPV
1 Stół – 6 szt 39161000-8
2 Krzesełko – 60 szt
3 Łóżeczko przedszkolne – Leżaczek z akcesoriami – 60 szt 39143120-3
4 Tablica korkowa – 1 szt 30195000-1
5 Tablica sucho-ścieralna – 1 szt
6 Zestaw zabezpieczeń – 1 zestaw 44500000-5
Pakiet II
7 Pufa – 6 szt 39113000-7
8 Domek manipulacyjny – 1 szt 37442900-8
9 Zestaw pianek/kształtek rehabilitacyjnych – 1 zestaw
10 Drewniana drabinka gimnastyczna – 1 szt
11 Kształtka rehabilitacyjna – Opona duża – 1 szt
12 Piramida lustrzana – 1 szt
13 Piłka gimnastyczna – 2 szt
14 Materace gimnastyczne – 2 szt
15 Pufa gruszka rehabilitacyjna – 1 szt
Pakiet III
16 Zestaw zabawek do 3 Sal dziecięcych – 1 zestaw 37000000-8
17 Zestaw do zajęć „Mali odkrywcy” – 1 zestaw 37500000-6
18 Zestaw do zajęć logopedycznych – 1 zestaw
 • Minimalne parametry techniczne, oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 niniejszego Zapytania ofertowego. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotuzamówienia, który stanowi integralną część Zapytania ofertowego.
 • Rażące odstępstwa od wymaganych parametrów technicznych i/lub jakościowych i/lub ilościowych zawartych w Załączniku Nr 1, będą skutkowały odrzuceniem oferty.
 • Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, w pełni funkcjonalny oraz kompletny, tj. powinien znajdować się w stanie umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem, z chwilą uruchomienia oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.
 • Dostawca zobowiązuje się dostarczyć komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub/i elektronicznej jeśli dotyczy.
 • Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko, ul. Piaskowa, 16-070 Choroszcz. Koszty związane z dostawą sprzętu ponosi wykonawca
Oferta częściowa
 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jeden lub kilka pakietów wyszczególnionych w rozdziale III Zapytania ofertowego – Skrócony opis przedmiotu zamówienia.
 • Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Każdy pakiet wskazany w rozdziale III Zapytania ofertowego stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia i będzie rozpatrywane osobno.
 • Pakiety wskazane w rozdziale III Zapytania ofertowego nie podlegają podziałowi. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w Pakiecie.
 • Oferty na niepełne Pakiety zostaną odrzucone jako niekompletne
Termin realizacji zamówienia Najpóźniej do 28.12.2018. Opis kryteriów wyboru oferty Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych. Kryteria oceny stanowi:
 1. cena oferty brutto – 80%,
 2. termin dostawy – 20%
Miejsce oraz termin składania: Oferty należy składać w terminie od 29.11.2018 do dnia 07.12.2018 do godziny 10.00 osobiście lub pocztą lub kurierem na adres biura Zamawiającego, tj.: Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu, ul. Sosabowskiego 1, I piętro, 15-182 Białystok Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem „ Oferta na wyposażenie przedszkola” Oferty zostaną otwarte w dniu upływu terminu składania ofert (07.12.2018) o godzinie 10.15 Informacja o sposobie kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcami
 • Wszelkie pytania bądź wątpliwości można przekazywać telefonicznie, pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
 • Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
 • Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu ul. Sosabowskiego 1, I piętro, 15-182 Białystok Fax: 85 8742205 Kom: 882 467 136 E-mail: biuro@wrotabiznesu.com Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Małgorzata Malinowska tel. 882 467 136 Postanowienia końcowe
 • Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne w uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
 • Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych
 • Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych zgodnie z roz. IV Zapytania ofertowego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
Zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2018 – nie wyłoniono najkorzystniejszej oferty Liczba otrzymanych ofert – 0

Niniejsze Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia do Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko (nr projektu: WND-RPPD.03.01.01-20-0289/18) realizowanego przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”, ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 15-453 Białystok, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu III. Kompetencje i Kwalifikacje, Działania 3.1 „Kształcenie i Edukacja, Poddziałanie” 3.1.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” Podmiotem  Zamawiającym jest Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”, ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 15-453 Białystok Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Minimalne parametry techniczne, oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pomieszczeń Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko, a w szczególności:
Stół – 6 szt
Krzesełko – 60 szt
Pufa – 6 szt
Łóżeczko przedszkolne – Leżaczek z akcesoriami – 60 szt
Domek manipulacyjny – 1 szt
Zestaw pianek/kształtek rehabilitacyjnych – 1 zestaw
Drewniana drabinka gimnastyczna – 1 szt
Kształtka rehabilitacyjna – Opona duża – 1 szt
Piramida lustrzana – 1 szt
Piłka gimnastyczna – 2 szt
Materace gimnastyczne – 2 szt
Pufa gruszka rehabilitacyjna – 1 szt
Zestaw zabezpieczeń – 1 zestaw
Tablica korkowa – 1 szt
Tablica sucho-ścieralna – 1 szt
Zestaw zabawek do 3 Sal dziecięcych – 1 zestaw
Zestaw do zajęć „Mali odkrywcy” – 1 zestaw
Zestaw do zajęć logopedycznych – 1 zestaw
Termin realizacji zamówienia – Najpóźniej do 27.12.2018. Opis kryteriów wyboru oferty Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych. Kryteria oceny stanowi:
 1. cena oferty brutto – 80%,
 2. termin dostawy – 20%
Miejsce oraz termin składania: Oferty należy składać w terminie od 19.11.2018 do dnia 27.11.2018 do godziny 14.00 osobiście lub pocztą lub kurierem na adres biura Zamawiającego, tj.: Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu, ul. Sosabowskiego 1, I piętro, 15-182 Białystok Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem „ Oferta na wyposażenie przedszkola” Oferty zostaną otwarte w dniu upływu terminu składania ofert (27.11.2018) o godzinie 14.15 Informacja o sposobie kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcami
 • Wszelkie pytania bądź wątpliwości można przekazywać telefonicznie, pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
 • Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
 • Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu ul. Sosabowskiego 1, I piętro, 15-182 Białystok Fax: 85 8742205 Kom: 882 467 136 E-mail: biuro@wrotabiznesu.com Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Małgorzata Malinowska tel. 882 467 136 Postanowienia końcowe
 • Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne w uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
 • Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.