ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA CZERWONE SERDUSZKO W CHOROSZCZY

Zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2018 –  nie wyłoniono najkorzystniejszej oferty W dniu 07.12.2018r. o godzinie 12.15 nastąpiło otwarcie nadesłanych ofert do Zapytania ofertowego na wyposażenie Niepublicznego Żłobka Czerwone Serduszko w Choroszczy Liczba otrzymanych ofert – 1 Liczba ofert odrzuconych (nie spełniających kryteriów) – 1
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria


Niniejsze Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia do Niepublicznego Żłobka Czerwone Serduszko w Choroszczy prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu Niepubliczny Żłobek Czerwone Serduszko (nr projektu: WND-RPPD.02.02.00-20-0107/18) realizowanego przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”, ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 15-453 Białystok, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2 „Działania na rzecz równowagi praca – życie” Podmiotem  Zamawiającym jest Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”, ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 15-453 Białystok Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
 • Celem przedmiotu zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do Niepublicznego Żłobka Czerwone Serduszko w Choroszczy według poniższego zestawienia:
Pakiet I
L.p. Nazwa przedmiotu Kod CPV
1 Stoły do 3 Sali – 6szt 39161000-8
2 Krzesła do 3 Sali – 48szt
3 Stoły do jadalni – 2szt
4 Krzesełka do jadalni – 30szt
5 Leżaczek z akcesoriami – łóżeczko – 48szt 39143120-3
6 Krzesełka do karmienia – 10szt 39113000-7
7 Komplet naczyń – 1 zestaw dla 48 dzieci 39221200-9
8 Zestaw (Przewijak + pojemniki + materac) – 2 szt 39143120-3
9 Przewijak wiszący – 3szt
10 Kosz na pieluchy – 2szt 34928480-6
11 Zabezpieczenia 44500000-5
12 Bramki zabezpieczające – 3szt
13 Tablica sucho-ścieralna – 1szt 30195000-1
14 Nocnik – 30szt 39293000-2
Pakiet II
15 Zestaw zabawek do Sali – 3 zestawy 37000000-8
16 Tablice manipulacyjno-sensoryczne – 6szt
17 Suchy basen z piłkami kulkami – 3szt
18 Kąciki zabaw – 6szt
19 Zestaw zabawek do piaskownicy – 1 zestaw
20 Hamak – 3 szt 37416000-7
21 Jeździki – 6 szt 37535200-9
22 Stół piknikowy – 6 szt
23 Domek na plac zabaw – 2 szt
24 Zjeżdżalnia – 2 szt
25 Panele manipulacyjne na plac zabaw – 2 szt
26 Interaktywne centrum sportowe – 1 szt
 • Minimalne parametry techniczne, oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 niniejszego Zapytania ofertowego. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotuzamówienia, który stanowi integralną część Zapytania ofertowego.
 • Rażące odstępstwa od wymaganych parametrów technicznych i/lub jakościowych i/lub ilościowych zawartych w Załączniku Nr 1, będą skutkowały odrzuceniem oferty.
 • Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, w pełni funkcjonalny oraz kompletny, tj. powinien znajdować się w stanie umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem, z chwilą uruchomienia oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.
 • Dostawca zobowiązuje się dostarczyć komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub/i elektronicznej jeśli dotyczy.
 • Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko, ul. Piaskowa, 16-070 Choroszcz. Koszty związane z dostawą sprzętu ponosi wykonawca
Oferta częściowa
 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć pojedynczy pakiet wyszczególniony w rozdziale III Zapytania ofertowego – Skrócony opis przedmiotu zamówienia.
 • Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Każdy pakiet wskazany w rozdziale III Zapytania ofertowego stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia i będzie rozpatrywane osobno.
 • Pakiety wskazane w rozdziale III Zapytania ofertowego nie podlegają podziałowi. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w Pakiecie.
Oferty na niepełne Pakiety zostaną odrzucone jako niekompletne Termin realizacji zamówienia – Najpóźniej do 28.12.2018. Opis kryteriów wyboru oferty Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych. Kryteria oceny stanowi:
 1. cena oferty brutto – 80%,
 2. termin dostawy – 20%
Miejsce oraz termin składania:
 • Oferty należy składać w terminie od 29.11.2018 do dnia 07.12.2018 do godziny 12.00 osobiście lub pocztą lub kurierem na adres biura Zamawiającego, tj.:
Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu,
 1. Sosabowskiego 1, I piętro, 15-182 Białystok
 • Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
 • Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem „ Oferta na wyposażenie żłobka”
 • Oferty zostaną otwarte w dniu upływu terminu składania ofert (07.12.2018) o godzinie 12.15
Informacja o sposobie kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcami
 • Wszelkie pytania bądź wątpliwości można przekazywać telefonicznie, pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
 • Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
 • Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu ul. Sosabowskiego 1, I piętro, 15-182 Białystok Fax: 85 8742205 Kom: 882 467 136 E-mail: biuro@wrotabiznesu.com Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Małgorzata Malinowska tel. 882 467 136 Postanowienia końcowe
 • Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne w uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
 • Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych
 • Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych zgodnie z rozdziałem IV Zapytania ofertowego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
Zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2018 –  wyłonienie najkorzystniejszej oferty W dniu 27.11.2018r. o godzinie 12.15 nastąpiło otwarcie nadesłanych ofert do Zapytania ofertowego na wyposażenie Niepublicznego Żłobka Czerwone Serduszko w Choroszczy Liczba otrzymanych ofert – 1 Liczba ofert odrzuconych – 1

Niniejsze Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia do Niepublicznego Żłobka Czerwone Serduszko w Choroszczy prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu Niepubliczny Żłobek Czerwone Serduszko (nr projektu: WND-RPPD.02.02.00-20-0107/18) realizowanego przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”, ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 15-453 Białystok, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2 „Działania na rzecz równowagi praca – życie” Podmiotem  Zamawiającym jest Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”, ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 15-453 Białystok Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Minimalne parametry techniczne, oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pomieszczeń Niepublicznego Żłobka Czerwone Serduszko, a w szczególności:
Stoły – 8szt
Krzesła – 78szt
Leżaczek z akcesoriami – łóżeczko – 48szt
Krzesełka do karmienia – 10szt
Komplet naczyń – 1 zestaw dla 48 dzieci
Zestaw (Przewijak + pojemniki + materac) – 2 szt
Przewijak wiszący – 3szt
Kosz na pieluchy – 2szt
Zabezpieczenia
Bramki zabezpieczające – 3szt
Tablica sucho-ścieralna – 1szt
Nocnik -30szt
Zestaw zabawek do Sali – 3 zestawy
Tablice manipulacyjno-sensoryczne – 6szt
Suchy basen z piłkami kulkami – 3szt
Kąciki zabaw – 6szt
Zestaw zabawek do piaskownicy – 1 zestaw
Hamak – 3 szt
Jeździki – 6 szt
Stół piknikowy – 6 szt
Domek na plac zabaw – 2 szt
Zjeżdżalnia – 2 szt
Panele manipulacyjne na plac zabaw – 2 szt
Interaktywne centrum sportowe – 1 szt
Termin realizacji zamówienia – Najpóźniej do 27.12.2018. Opis kryteriów wyboru oferty Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych. Kryteria oceny stanowi:
 1. cena oferty brutto – 80%,
 2. termin dostawy – 20%
Miejsce oraz termin składania: Oferty należy składać w terminie od 19.11.2018 do dnia 27.11.2018 do godziny 12.00 osobiście lub pocztą lub kurierem na adres biura Zamawiającego, tj.: Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu, ul. Sosabowskiego 1, I piętro, 15-182 Białystok Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem „ Oferta na wyposażenie przedszkola” Oferty zostaną otwarte w dniu upływu terminu składania ofert (27.11.2018) o godzinie 12.15 Informacja o sposobie kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcami
 • Wszelkie pytania bądź wątpliwości można przekazywać telefonicznie, pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
 • Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
 • Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu ul. Sosabowskiego 1, I piętro, 15-182 Białystok Fax: 85 8742205 Kom: 882 467 136 E-mail: biuro@wrotabiznesu.com Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Małgorzata Malinowska tel. 882 467 136 Postanowienia końcowe
 • Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne w uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
 • Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.