Droga do pracy mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury

Cel główny projektu

Celem projektu jest zwiększenie aktywności 34 (21K) uczestników projektu i mobilności zawodowej mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy poprzez udzielenie wsparcia w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń, warsztatów i staży do końca IX 2020r.

Projekt trwa od 01.11.2018 do 30.09.2020

Projekt „Droga do pracy mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury” skierowany jest do mieszkańców gmin: Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, Jedwabne, Przytuły, Bargłów Kościelny oraz miasto Grajewo.

 

OPIS PROJEKTU

Głównym założeniem jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury 34 os (21K) biernych zawodowo z  gmin: Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, Jedwabne, Przytuły, Bargłów Kościelny oraz miasto Grajewo pozostających poza rynkiem pracy.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2018r.  do 30.09.2020r.
Wartość projektu: 419 373,92 zł
Wkład Funduszy Unijnych: 398 393,92 zł

W ramach projektu realizowane będzie: Indywidualne doradztwo zawodowe, tworzenie Indywidualnego Planu Działania, Szkolenia zawodowe, Warsztaty rozwoju osobistego, Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, Pośrednictwo pracy, Staże zawodowe.

Założenia projektu realizowane będą poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdej osoby z uwzględnieniem diagnozy problemowej, zasobów, predyspozycji, potrzeb danego LGD w ramach projektu do każdego Uczestnika Projektu zostanie zastosowane wsparcie zgodne z zidentyfikowanymi potrzebami wynikającymi z IPD.

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU:

Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do 34 (21K) osób od 30 roku życia biernych zawodowo będących jednocześnie w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach zamieszkujących wg KC na terenie LGD Biebrzański Dar Natury.

Grupę docelową stanowią:
-30(17K) osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne)
4 (4K) osoby będące na urlopie wychowawczym
W tym:
20 (12K) osób o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie)
8 (5K) osób po 50 roku życia

 

Projekt „Droga do pracy mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej IX: ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”.