LGD Biebrzański Dar Natury

Cel główny projektu

Celem projektu jest zwiększenie aktywności 34 (21K) uczestników projektu i mobilności zawodowej mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy poprzez udzielenie wsparcia w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń, warsztatów i staży do końca IX 2019r.

Projekt trwa od 01.11.2018 do 30.09.2019

Projekt „Droga do pracy mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury” skierowany jest do mieszkańców gmin: Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, Jedwabne, Przytuły, Bargłów Kościelny oraz miasto Grajewo.

REKRUTACJA

Rekrutacja uczestników projektu została przedłużona i trwa do momentu skompletowania wszystkich zgłoszeń.

Dokumenty rekrutacyjne czyli Załącznik Nr 1- Formularz rekrutacyjny należy składać

 1. osobiście w Biurze Projektu mieszczącego się w Choroszczy przy ul. Bocianiej 2,
 2. wysyłając na adres: Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu, ul. Bociania 2, 16-070 Choroszcz
 3. za pomocą Internetu, przesyłając skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na adres e-mail: biuro@wrotabiznesu.com;
 4. faxem, wysyłając na 85 87 42 205
 5. można dokonać  zgłoszenia telefonicznie na nr 882 467 136

przy czym konieczne jest dostarczenie dokumentów w oryginale do końca procesu rekrutacyjnego.

W przypadku osób niepełnosprawnych, po zgłoszeniu personelu projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.

OPIS PROJEKTU

Głównym założeniem jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury 34 os (21K) biernych zawodowo z  gmin: Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, Jedwabne, Przytuły, Bargłów Kościelny oraz miasto Grajewo pozostających poza rynkiem pracy.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2018r.  do 30.09.2019r.
Wartość projektu: 419 373,92 zł
Wkład Funduszy Unijnych: 398 393,92 zł

W ramach projektu realizowane będzie: Indywidualne doradztwo zawodowe, tworzenie Indywidualnego Planu Działania, Szkolenia zawodowe, Warsztaty rozwoju osobistego, Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, Pośrednictwo pracy, Staże zawodowe.

Założenia projektu realizowane będą poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdej osoby z uwzględnieniem diagnozy problemowej, zasobów, predyspozycji, potrzeb danego LGD w ramach projektu do każdego Uczestnika Projektu zostanie zastosowane wsparcie zgodne z zidentyfikowanymi potrzebami wynikającymi z IPD.

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU:

Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do 34 (21K) osób od 30 roku życia biernych zawodowo będących jednocześnie w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach zamieszkujących wg KC na terenie LGD Biebrzański Dar Natury.

Grupę docelową stanowią:
-30(17K) osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne)
4 (4K) osoby będące na urlopie wychowawczym
W tym:
20 (12K) osób o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie)
8 (5K) osób po 50 roku życia

PROCES REKRUTACJI

Rekrutacja uczestników projektu została przedłużona i potrwa do momentu skompletowania wszystkich zgłoszeń.

Uczestnikiem/-czką Projektu może być osoba fizyczna, która spełnia  wszystkie kryteria podstawowe:

 1. zamieszkuje według Kodeksu Cywilnego na terenie LGD Biebrzański Dar Natury czyli gminy: Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, Jedwabne, Przytuły, Bargłów Kościelny oraz miasto Grajewo.
 2. jest osobą bierną zawodowo w wieku 30 lat i więcej

Projekt jest adresowany w szczególności do osób, które spełniają kryteria dodatkowe, punktowane:

 1. osoby po 50 roku życia + 5 pkt
 2. osoba niepełnosprawna  + 10 pkt
 3. kobieta +5 pkt
 4. osoba o niskich kwalifikacjach + 5 pkt
 5. osoba bierna zawodowo powyżej 5 lat +5 pkt

Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zobowiązują się do podpisania:

 • Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie

Druki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Załącznik Nr 1 – Formularz Rekrutacyjny

Projekt „Droga do pracy mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej IX: ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”.