Żłobek „Sprytne Misie” szansą na aktywizację

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 32 osób (31K) sprawującymi opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu miasta Białegostoku. W ramach projektu zostaną utworzone 32 miejsca w żłobku dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Wnioskodawca zapewnia trwałość infrastruktury i jej przeznaczenia do 2 lat po zakończeniu realizacji projektu.
Termin realizacji projektu od 01.10.2016 do 31.01.2018

Projekt skierowany został do:

– 16 osób (16K) powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka (po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich);
– 16 osób (15K) pozostających bez zatrudnienia w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo (studenci studiów dziennych, osoby będące na urlopach wychowawczych)
i nieaktywne zawodowo;
– z czego 10 osób (9K) o niskich kwalifikacjach.

Główne zadania projektu obejmą:

1. Adaptację lokalu znajdującego się w Białymstoku przy ul. Sosabowskiego 1, o łącznej powierzchni 252m2, a w szczególności:
– wykończenie i zaadaptowanie 1 łazienki o powierzchni 10m2,
– wykończenie i zaadaptowanie 2 sypialni o łącznej powierzchni 100m2,
– wykończenie i zaadaptowanie 2 sal o powierzchni łącznej 50m2, korytarza wraz z szatnią o wielkości 25m2,

2. Wyposażenie lokalu, a w szczególności wyposażenie:
– sal i szatni, poprzez zakup kompletów mebli do sal, przewijaków, krzesełek do karmienia, leżaków, stolików, szafek do szatki i ławeczek. Całe wyposażenie dostosowane
będzie do dzieci do lat 3 i będzie posiadało wymagalne atesty;
– zaopatrzenie kuchni w lodówkę na żywność, piekarnika, mikrofalówki i pralki;
– łazienki, na które będzie składało się zakup i montaż brodzika, 2 umywalek, 2 kompletów sedesowych oraz półeczek na kubki, dostosowane do dzieci do lat 3.

3. Organizacja placu zabaw mieszczącego się z tyłu lokalu na placu o powierzchni 150m2, w którego skład będą wchodziły elementy dostosowane do dzieci do lat 3
posiadające niezbędne atesty tj.: piaskownica, domek, bujaki, namiot, zjeżdżalnia.

4. Bieżące funkcjonowanie żłobka, czyli codzienna opieka i prowadzenie żłobka.
Opiekę pełnić będą 4 opiekunki posiadające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w opiece nad małymi dziećmi, dodatkowo zatrudniona będzie 1 osoba do pomocy
przy karmieniu i czynnościach higienicznych oraz zapewniona będzie opieka pielęgniarska. Za prawidłową pracę żłobka odpowiadać będzie zatrudniony dyrektor.
Oferta żłobka obejmuje opiekę w godzinach 6.30 do 17.30 dla 32 dzieci, w podziale na grupy wiekowe po 16 dzieci; gr1 dzieci w wieku 1-2 latka i gr2 dzieci
w wieku 2-3 latka. Jedno dziecko będzie mogło przebywać w żłobku max. 8 godzin.
Dla wszystkich dzieci przewidziane zostały dodatkowe zajęcia m.in.: muzykoterapii, gimnastyki korekcyjnej, angielskiego, które prowadzić będą opiekunki w ramach
zakresu obowiązków.
Wyżywienie dla 32 dzieci zapewni firma cateringowa. Ustalone zostanie przez wykwalifikowanego dietetyka spełniające wszystkie wymogi sanitarne i żywieniowe
dla dzieci do lat 3.

5. Zapewnienie niezbędnych pomocy dydaktycznych i dodatkowych do 2 sal.
W ramach tego działania zakupione zostaną m.in.: książeczki, puzzle, przybory dostosowane do grupy wiekowej 1-3 lat, proste instrumenty muzyczne, chusty animacyjne
i inne przedmioty służące zapewnieniu najwyższej jakości zajęć opiekuńczo – wychowawczych.


Projekt Żłobek „Sprytne Misie” szansą na aktywizację jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2 „Działanie na rzecz równowagi praca – życie” przez Żłobek Sprytne Misie Renata Trzeciak wraz ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym „Wrota Biznesu”