Niepubliczny Żłobek Małe Marzenia

Cel główny projekt

Projekt „Niepubliczny Żłobek Małe Marzenia” skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie miasta i gminy Bielsk Podlaski. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 24 osób (22K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt zakłada utworzenie  24 nowych miejsc w żłobku dla dzieci do lat 3 do końca VIII 2021r., poprzez adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby żłobka, wyposażenie żłobka, organizację placu zabaw, zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka oraz profesjonalną opiekę nad dziećmi  w godzinach 6:30-17:30. Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu Projektu.

Projekt trwa od 01.09.2019 do 31.08.2021
Wartość projektu: 1 016 108,97zł
Dofinansowanie: 853 492,62zł

OPIS PROJEKTU

Projekt zapewni 24 nowych miejsc w żłobku dla dzieci od 1 do 3 roku życia. Opieka nad dziećmi w żłobku w ramach projektu obejmuje świadczenie usług opieki nad dziećmi oraz pełne wyżywienie. Opieka nad dziećmi w żłobku sprawowana będzie w godzinach 6:30-17:00 od poniedziałku do piątku, gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w żłobku maksymalnie 10 godzin. Przewidziana w ramach projektu opieka nad dziećmi będzie świadczona odpłatnie, przez okres trwania Projektu tj. do 31.08.2021

Założenia projektu realizowane będą poprzez: Adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby żłobka, wyposażenie żłobka organizację placu zabaw oraz bieżące funkcjonowanie żłobka.

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 24 osób (22K) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujących teren gminy i miasta Bielsk Podlaski.

PROCES REKRUTACJI

Uczestnikiem/-czką Projektu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie kryteria podstawowe:

 1. zamieszkuje według Kodeksu Cywilnego na terenie miasta lub gminy Bielsk Podlaski,
 2. jest osobą pełniącą funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.
 3. jest osobą powracającą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka dziecka (na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich) bądź osobą chcącą utrzymać zatrudnienie, bądź jest osobą bezrobotną bądź jest osobą bierną zawodowo,

Projekt jest adresowany w szczególności do osób, które spełniają kryteria dodatkowe, punktowane:

 1. bycie kobietą +10 pkt
 2. pierwszeństwo matka/ojciec samotnie wychowujący dziecko +10 pkt
 3. pierwszeństwo rodzice wielodzietni +10 pkt
 4. pierwszeństwo rodzice niepełnosprawni +10 pkt

Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zobowiązane są do:

 • dostarczeniu wymaganych zaświadczeń potwierdzających status uczestnika,
 • podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie najpóźniej w momencie objęcia wsparciem,
 • dostarczeniu wypełnionej i podpisanej Karty zapisu dziecka do żłobka,
 • podpisaniu umowy na Udział w Projekcie.

Rekrutacja uczestników została zakończona.

Projekt „Niepubliczny Żłobek Małe Marzenia” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanych w ramach Osi Priorytetowej II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie przez EMI-LOGO Alina Gawryluk wraz ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym „Wrota Biznesu”