Niepubliczny Żłobek Małe Marzenia

Cel główny projekt

Projekt „Niepubliczny Żłobek Małe Marzenia” skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie miasta i gminy Bielsk Podlaski. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 24 osób (22K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt zakłada utworzenie  24 nowych miejsc w żłobku dla dzieci do lat 3 do końca VIII 2021r., poprzez adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby żłobka, wyposażenie żłobka, organizację placu zabaw, zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka oraz profesjonalną opiekę nad dziećmi  w godzinach 6:30-17:30. Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu Projektu.

Projekt trwa od 01.09.2019 do 31.08.2021
Wartość projektu: 1 016 108,97zł
Dofinansowanie: 853 492,62zł

OPIS PROJEKTU

Projekt zapewni 24 nowych miejsc w żłobku dla dzieci od 1 do 3 roku życia. Opieka nad dziećmi w żłobku w ramach projektu obejmuje świadczenie usług opieki nad dziećmi oraz pełne wyżywienie. Opieka nad dziećmi w żłobku sprawowana będzie w godzinach 6:30-17:00 od poniedziałku do piątku, gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w żłobku maksymalnie 10 godzin. Przewidziana w ramach projektu opieka nad dziećmi będzie świadczona odpłatnie, przez okres trwania Projektu tj. do 31.08.2021

Założenia projektu realizowane będą poprzez: Adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby żłobka, wyposażenie żłobka organizację placu zabaw oraz bieżące funkcjonowanie żłobka.

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 24 osób (22K) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujących teren gminy i miasta Bielsk Podlaski.

PROCES REKRUTACJI

Rekrutacja uczestników została zakończona.

Projekt „Niepubliczny Żłobek Małe Marzenia” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanych w ramach Osi Priorytetowej II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie przez EMI-LOGO Alina Gawryluk wraz ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym „Wrota Biznesu”