Żłobek Aniołek Mini-Montessori szansą na aktywizację

Projekt „Żłobek Aniołek Mini-Montessori szansą na aktywizację” skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie miasta Białystok. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 24 osób (23K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt zakłada utworzenie 24 nowych miejsc w żłobku dla dzieci do lat 3 do końca marca 2019r., poprzez adaptację budynku na cele prowadzenia żłobka, wyposażenie żłobka, organizacja placu zabaw oraz profesjonalną opiekę nad dziećmi w godzinach 6.30-17.30. Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu realizacji Projektu.
Projekt trwa od 01.01.2018 do 31.03.2019
Wartość Projektu: 804 365,60zł
Wkład Funduszy Unijnych: 683 710,76zł

OPIS PROJEKTU

 • Projekt zapewni 24 nowych miejsc w żłobku dla dzieci od 1 do 3 roku życia. Opieka nad dziećmi w żłobku w ramach projektu obejmuje świadczenie usług opieki nad dziećmi oraz pełne wyżywienie.
 • Opieka nad dziećmi w żłobku sprawowana będzie w godzinach 6.30-17.30 od poniedziałku do piątku, gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w żłobku maksymalnie 9 godzin.
 • Przewidziana w ramach projektu opieka nad dziećmi będzie świadczona bezpłatnie przez okres trwania Projektu, tj. okres 12 miesięcy 01.04.2018 do 31.03.2019
 • Założenia projektu zrealizowane będą poprzez: Adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby żłobka oraz organizację placu zabaw, wyposażenie żłobka oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz bieżące funkcjonowanie żłobka.
 • Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po uzyskaniu dofinansowania z EFS.

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 24 osób (23K) powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudniania zamieszkałe na terenie miasta Białystok, w szczególności:

 • 12 osób (12K) 50% powracających na rynek pracy po przerwie związanej w wychowywaniem dziecka (na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich);
 • 12 osób (11K) 50% osoby pozostające bez zatrudnienia w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo (studenci studiów dziennych osoby będące na urlopach wychowawczych) i biernych zawodowo,
 • 30% 7 osób (6K) o niskich kalifikacjach (osoby, które zakończyły edukację na poziomie 1,2 lub 3, tj.: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

PROCES REKRUTACJI

Uczestnikiem/-czką Projektu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie kryteria podstawowe:

 1. zamieszkuje według Kodeksu Cywilnego na terenie miasta Białystok
 2. jest osobą powracającą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich) bądź jest osobą bezrobotną bądź jest osobą bierną zawodowo ,
 3. jest osobą pełniącą funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.

Projekt jest adresowany w szczególności do osób, które spełnią kryteria dodatkowe, punktowane:

 1. bycie kobietą + 10pkt,
 2. pierwszeństwo matka/ojciec samotnie wychowujący dziecko +10pkt,
 3. pierwszeństwo rodzice wielodzietni +10pkt,
 4. pierwszeństwo rodzice niepełnosprawni +10pkt,
 5. osoby o niskich kwalifikacjach +10pkt.

Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zobowiązane są do podpisania:

 • Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie,
 • Karty zapisu dziecka do żłobka),
 • oraz dostarczeniu wymaganych zaświadczeń potwierdzających status uczestnika.

Dokumenty rekrutacyjne czyli Załącznik Nr 1 – Formularz rekrutacyjny należy składać:

 1. osobiście w Biurze Projektu mieszczącego się w Białymstoku przy ul. Sosabowskiego 1,
 2. wysyłając na adres Partnera Projektu: Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu, ul. Sosabowskiego 1, 15 -182 Białystok
 3. za pomocą Internetu, przesyłając skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na adres e-mail: biuro@wrotabiznesu.com
 4. faxem, wysyłając na 85 87 42 205
 5. można dokonać zgłoszenia telefonicznie na nr 882 467 136

przy czym konieczne jest dostarczenie dokumentów w oryginale do końca procesu rekrutacyjnego.

W przypadku osób niepełnosprawnych, po zgłoszeniu personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.


Druki do pobrania:


Projekt „Żłobek Aniołek Mini-Montessori szansą na aktywizację” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu” wraz z AD24 Sp. z o.o. z siedzibą  Białymstoku