Niepubliczny Żłobek Sensoryczny Małe Stópki

OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu „Niepubliczny Żłobek Sensoryczny Małe Stópki” jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 40 osób (38K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy miasto Białystok poprzez utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do końca września 2022r.

Rezultatem projektu będzie zaktywizowanie 40 osób (38K) pozostających bez zatrudnienia lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka do znalezienia zatrudnienia/ powrót do pracy/ utrzymania zatrudnienia bądź poszukiwania zatrudnienia.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań projektowych do których należą: adaptację żłobka, wyposażenie żłobka, zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka, zakupienie pomocy dydaktycznych.

Grupę docelową projektu stanowią 40 osób (38K) sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3 (pozostających bez zatrudnienia bądź powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu). Liczba nowo utworzonych miejsc opieki dzieci do lat 3 będą funkcjonowały co najmniej 2 lata po zakończeniu realizacji projektu.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2020 do 30.09.2022

Wartość projektu: 1 704 830,91zł

Dofinansowanie: 1 449 106,27zł

 

Rekrutacja do projektu:

Uczestnikiem/-czką Projektu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie kryteria podstawowe:

 • zamieszkuje według Kodeksu Cywilnego na terenie miasta lub gminy miasta Białystok,
 • jest osobą pełniącą funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3,
 • jest osobą powracającą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka (na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich) bądź osobą chcącą utrzymać zatrudnienie, bądź jest osobą bezrobotną bądź jest osobą bierną zawodowo,

Pierwszeństwo:

 • matki/ojcowie samotnie wychowujący dzieci +10 pkt,
 • rodzina wielodzietna +10 pkt

Lista osób zakwalifikowanych do proj. będzie zawierała punktację przyznaną uczestniczkom/ uczestnikom podczas rekrutacji od najwyższej liczby pkt do najniższej. W przypadku gdy jedna lub więcej osób będą posiadały tę samą liczbę punktów do projektu zostanie zakwalifikowana w pierwszej kolejności osoba  będąca długotrwale bezrobotną (pozostająca bez zatrudnienia w sposób ciągły przez ostatnie 12 miesięcy), młodzi rodzice do 20 roku życia, dalej kolejność zgłoszeń.

Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zobowiązane są do:

 • dostarczeniu wymaganych zaświadczeń potwierdzających status uczestnika,
 • podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie w momencie objęcia wsparciem,
 • podpisaniu umowy na Udział w Projekcie.

Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona od 01.10.2020 do 11.12.2020 do godziny 15:00

Dokumenty rekrutacyjne czyli Załącznik Nr 1 – Formularz rekrutacyjny należy składać:

 • pocztą na adres: Niepubliczny Żłobek Sensoryczny „Małe Stópki” ul. Kręta 50, lok. U2, Białystok 15-345, tel. 574 742 000
 • pocztą na adres: Biuro Projektu, ul. Bociania 2, 16-070 Choroszcz, tel. 882 467 136,
 • na adres e-mail: biuro@wrotabiznesu.com (wysyłając zgłoszenie mailowo, konieczne jest dosłanie dokumentów w oryginale na adres Niepublicznego Żłobka Sensorycznego Małe Stópki, liczy się data przesłania zgłoszenia mailowo)
 • na adres e-mail: kontakt@male-stopki.edu.pl (wysyłając zgłoszenie mailowo, konieczne jest dosłanie dokumentów w oryginale na adres Biura Projektu, liczy się data przesłania zgłoszenia mailowo)

W przypadku osób niepełnosprawnych, po zgłoszeniu, personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.

Dokumenty do pobrania:

Aneks do Regulaminu z dnia 08.10.2020r

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Formularz rekrutacyjny


Projekt „Niepubliczny Żłobek Sensoryczny Małe Stópki” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanych w ramach Osi Priorytetowej II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie przez Emilię Kalinowską wraz ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym „Wrota Biznesu”