Niepubliczny Żłobek Sensoryczny Małe Stópki

OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu „Niepubliczny Żłobek Sensoryczny Małe Stópki” jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 40 osób (38K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy miasto Białystok poprzez utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do końca września 2022r.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2020 do 30.09.2022

Wartość projektu: 1 719 230,91zł

Dofinansowanie: 1 449 106,27zł

Rezultatem projektu będzie zaktywizowanie 40 osób (38K) pozostających bez zatrudnienia lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka do znalezienia zatrudnienia/ powrót do pracy/ utrzymania zatrudnienia bądź poszukiwania zatrudnienia.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań projektowych do których należą: adaptację żłobka, wyposażenie żłobka, zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka, zakupienie pomocy dydaktycznych.

Grupę docelową projektu stanowią 40 osób (38K) sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3 (pozostających bez zatrudnienia bądź powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu). Liczba nowo utworzonych miejsc opieki dzieci do lat 3 będą funkcjonowały co najmniej 2 lata po zakończeniu realizacji projektu.

Regulamin rekrutacji

 


Projekt „Niepubliczny Żłobek Sensoryczny Małe Stópki” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanych w ramach Osi Priorytetowej II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie przez Emilię Kalinowską wraz ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym „Wrota Biznesu”