Niepubliczny Żłobek Czerwone Serduszko

Cel główny projekt
Projekt „Niepubliczny Żłobek Czerwone Serduszko” skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie gminy Choroszcz. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 48 osób (46K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt zakłada utworzenie  48 nowych miejsc w żłobku dla dzieci do lat 3 do końca listopada 2020r., poprzez adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby żłobka, wyposażenie żłobka, organizacja placu zabaw, zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka oraz profesjonalną opiekę nad dziećmi  w godzinach 6:30-17:30. Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu Projektu.
Projekt trwa od 01.11.2018 do 30.11.2020
Wartość projektu: 1 829 288,59zł
Dofinansowanie: 1 554 895,30zł

OPIS PROJEKTU

Projekt zapewni 48 nowych miejsc w żłobku dla dzieci od 1 do 3 roku życia. Opieka nad dziećmi w żłobku w ramach projektu obejmuje świadczenie usług opieki nad dziećmi oraz pełne wyżywienie. Opieka nad dziećmi w żłobku sprawowana będzie w godzinach 6:30-17:30 od poniedziałku do piątku, gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w żłobku maksymalnie 9 godzin. Przewidziana w ramach projektu opieka nad dziećmi będzie świadczona bezpłatnie przez okres trwania Projektu tj. od 01.01.2019 do 30.11.2020

Założenia projektu realizowane będą poprzez: Adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby żłobka oraz organizację placu zabaw, wyposażenie żłobka oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz bieżące funkcjonowanie żłobka.

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 48 osób (46K) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujących teren gminy Choroszcz, w szczególności:

  • 25 osób (25K) powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka (na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich)
  • 23 osoby (21K) pozostające bez zatrudnienia w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo (studenci studiów dziennych, osoby będące na urlopach wychowawczych) i nieaktywne zawodowo.

 

Projekt „Niepubliczny Żłobek Czerwone Serduszko”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanych w ramach Osi Priorytetowej II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu” z siedzibą w Białymstoku.