Przedszkole Niepubliczne Samo Dobro

Cel główny projekt

Głównym założeniem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród 14 (6K) dzieci w wieku przedszkolnym poprzez utworzenie 14 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w tym dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 23 dzieci uczęszczających do Przedszkola z zakresu zajęć wyrównujących, rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz doskonalenia kompetencji zawodowych 2 nauczycieli/ek z zakresu pracy z dziećmi ze spec potrzebami edukacyjnych na terenie gminy: Miasto Białystok do końca września 2021r.

Okres realizacji projektu od 01.08.2020 do 30.09.2021

Wartość projektu: 396 800,42zł

Dofinansowanie: 337 280,35zł

OPIS PROJEKTU

Projekt „Przedszkole Niepubliczne Samo Dobro” skierowany jest do 14 dzieci (8M, 6K) nowo zrekrutowanych  w wieku przedszkolnym zamieszkujących teren gminy Miasto Białystok  oraz dwóch nauczycieli/ek (2K) zatrudnionych w  Przedszkolu Niepublicznym „Samo Dobro” oraz do 9 dzieci (5M, 4K) aktualnie uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Samo Dobro”.

Wszyscy uczestnicy projektu zamieszkują w rozumieniu KC uczą się lub pracują na obszarze województwa podlaskiego.

GD stanowić będzie:

  • 14 dzieci, w tym 6 dziewczynek nowo zrekrutowanych w wieku przedszkolnym 3-6 lat zamieszkujące teren gminy Miasto Białystok (Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe – wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat)
  • 9 dzieci, w tym 4 dziewczynki uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Samo dobro” w wieku przedszkolnym 3-6 lat zamieszkujące teren gminy Miasto Białystok (Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe – wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat)
  • dwie nauczycielki zatrudnione w Przedszkolu Niepublicznym „Samo Dobro” prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Selmag” Magdalena Milewska na terenie gminy Miasto Białystok

Założenia projektu zrealizowane będą poprzez: adaptację lokalu na potrzeby przedszkola, wyposażenie przedszkola, bieżące funkcjonowanie przedszkola, zajęcia specjalistyczne oraz zajęcia dodatkowe oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej, szkolenie z zakresu terapii neurotaktylnej, kurs terapii ręki dla  nauczycielek.

Opieka nad dziećmi będzie świadczona odpłatnie przez okres trwania Projektu, tj. okres 12 miesięcy od 01.10.2020r. do 30.09.2020r. Opieka dla 14 dzieci (6K) w przedszkolu w ramach projektu obejmuje:

  • świadczenie usług całodziennej opieki w godzinach 7:00-17.00 od poniedziałku do piątku, gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w przedszkolu maksymalnie 10 godzin dziennie, w pełni dostosowane do potrzeb dzieci ze stwierdzonymi deficytami i dzieci z niepełnosprawnością (zarówno dostosowanie pomieszczeń jak również wyposażenie i oferta zajęć),
  • zapewnienie całodziennego wyżywienia dla dzieci,
  • korzystanie przez dzieci z zajęć dodatkowych i specjalistycznych.

Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu projektu


OPIS REKRUTACJI
Kryteria wyboru Uczestników Projektu – 3-6 latki:
1. Kompletność i poprawność formalna dokumentów rekrutacyjnych
2. Miejsce zamieszkania wg Kodeksu Cywilnego (gmina Miasto Białystok)
3. Wiek dziecka – 3-6 letnie
4. Pierwszeństwo dzieci niepełnosprawne (dodatkowe 15pkt)
5. Pierwszeństwo dzieci uczęszczające do żłobka „Samo Dobro” – 10pkt
6. Pierwszeństwo dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym (dochód na jednego członka rodziny <800zł) – 5pkt

Kryteria wyboru nauczycieli:
1. Kompletność i poprawność formalna dokumentów rekrutacyjnych
2. Bycie zatrudnionym w Niepublicznym Przedszkolu „Samo Dobro”
3. Chęć pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
3. Największa liczba uzyskanych punktów w konkursie programów zajęć skierowanych do dzieci z niepełnosprawnością (ocena kreatywności, zaangażowania,mobilizacji itp. 1-10pkt)

REKRUTACJA

Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona w miesiącach sierpień-wrzesień 2020r.

Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy:

Osobiście/ pocztą/ kurierem wysyłając wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny na adres:

Przedszkole Niepubliczne Samo Dobro,

ul. Zachodnia 2g lok. U8

15-349 Białystok

lub

Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu,

ul. Bociania 2,

16-070 Choroszcz

W przypadku trudności z dostarczeniem formularza przez osoby niepełnosprawne, po zgłoszeniu personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.

Dokumenty złożone przez kandydatów do projektu nie podlegają zwrotowi.

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Formularz rekrutacyjny

Projekt „Przedszkole Niepubliczne Samo Dobro” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Selmag” Magdalena Milewska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym „Wrota Biznesu”