Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko

Cel główny projektu
Głównym założeniem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród 60 (28K) dzieci w wieku 3-4 lata poprzez utworzenie 60 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty edukacyjnej z zakresu zajęć wyrównujących i kompetencji kluczowych oraz doskonalenie zawodowe 2 nauczycielek z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie gminy Choroszcz do końca sierpnia 2020r.
Okres realizacji projektu od 01.10.2018 do 31.08.2020
Wartość projektu: 1 342 465,53zł
Dofinansowanie: 1 141 095,70zł

Grupy docelowe projektu

Projekt „Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko” skierowany jest do 60 dzieci (28K) w wieku przedszkolnym w wieku 3-4 lata i ich rodziców zamieszkałych na terenie gminy Choroszcz oraz 2 nauczycielek (2K) zatrudnione w przedszkolu. Wszyscy uczestnicy zamieszkują w rozumieniu KC uczą się lub pracującymi na obszarze województwa podlaskiego.

Grupę docelową projektu będzie stanowić:

60 osób (28K) dzieci w wieku 3,4 lata zamieszkujące teren Gminy Choroszcz,

60 rodziców / opiekunów prawnych dzieci biorących udział w projekcie – jedno dziecko – jeden rodzic / opiekun prawny zamieszkujący teren gminy Choroszcz,

2 nauczycielki zatrudnione w przedszkolu Czerwone Serduszko na terenie gminy Choroszcz.

Założenia projektu zrealizowane będą poprzez: adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby przedszkola, wyposażenie przedszkola, organizację placu zabaw, dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, zapewnienie niezbędnych pomocy dydaktycznych, bieżące funkcjonowanie przedszkola, a w szczególności: opieka na dziećmi w wieku 3-4 latka, zajęcia w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla dzieci oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej dla 2 nauczycielek (2K).

Opieka nad dziećmi będzie świadczona bezpłatnie przez okres trwania Projektu, tj. okres 12 miesięcy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Opieka dla 60 dzieci (28K) w przedszkolu w ramach projektu obejmuje:

 • świadczenie usług całodziennej opieki w godzinach 6.30-17.30 od poniedziałku do piątku, gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w przedszkolu maksymalnie 9 godzin dziennie,
 • korzystanie z zajęć dodatkowych zarówno zajęć projektowych w zakresie stwierdzonych deficytów, tj.: zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, oraz zajęć prowadzonych przez nauczycieli/lki w ramach swoich obowiązków,
 • wsparcie psychologiczne dla dzieci i ich rodziców, poprzedzone indywidualną diagnozą wszystkich dzieci w przedszkolu,
 • pełne wyżywienie.

W ramach Projektu dzieci w przedszkolu będą miały możliwość korzystania z zajęć specjalistycznych i rozwijających kompetencje kluczowe dla dzieci:

 • języka angielskiego dla 60 dzieci (28K) w okresie od 01.01.2019r. do 31.08.2020r,
 • zajęcia naukowo-techniczne „Z robotem w przedszkolu” dla 30 chętnych dzieci w okresie 01.01.2019r. do 31.08.2020r,
 • zajęcia doświadczalne „Mali odkrywcy” dla 60 dzieci (28K) w okresie 01.01.2019r. do 31.08.2020r

Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu projektu


REKRUTACJA

 1. Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona do momentu zebrania pełnej listy Uczestników Projektu
 2. Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Załącznika Nr 1 – Formularza rekrutacyjnego
 3.  Zgłoszenia do projektu przyjmujemy:
  • osobiście/pocztą na adres: Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu ul. Bociania 2, 16-070 Choroszcz
  • mailowo na adres e-mail biuro@czerwoneserduszko.pl, biuro@wrotabiznesu.com wysyłając skan wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego
  • faxem na nr 85 87 42 205

  przy czym wymagane jest dostarczenie Formularza Rekrutacyjnego w oryginale do Biura Projektu

 4. W przypadku trudności z dostarczeniem formularza przez osoby niepełnosprawne, po zgłoszeniu personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.
 5. Dokumenty złożone przez kandydatów do projektu nie podlegają zwrotowi.

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa dziecka w projekcie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

Karta zapisu dziecka


Projekt „Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”