Szkolenia z pozyskiwania funduszy unijnych

Zagadnienia na szkoleniu:

– Okres Programowania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce  2014-2020 – wprowadzenie.
– Najważniejsze różnice w porównaniu z latami 2007-2013
– Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020
– Standard minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO WER 2014- 2020
– Procedury oceny wniosków o dofinansowanie projektów w nowej perspektywie
– Przewodnik po dokumentacjach projektowych
– Od czego zacząć pracę nad wnioskiem o dofinansowanie


Szkolenie prowadzi trener z 120 h doświadczeniem w danej tematyce.
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej tak aby jak najefektywniej zaangażować uczestników.
W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, które stanowią swoiste kompendium wiedzy z tematyki szkolenia

Maksymalna liczba uczestników w grupie 12 osób.

Program szkolenia i jego ostateczny zakres , jak również jego długość i miejsce szkolenia dopasowywane są indywidualnie pod zapotrzebowania i preferencje grupy docelowej.

Zainteresowane osoby bądź instytucje prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.