Utworzenie Przedszkola „Ziarenko”

Cel główny projektu
Głównym celem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród 39 (17K) dzieci w wieku przedszkolnym poprzez utworzenie 39 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty edukacyjnej z zakresu zajęć wyrównujących oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli/-ek z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie gminy M. Białystok do końca marca 2021r.
 
Okres realizacji projektu od 01.09.2019 do 31.03.2021
Wartość projektu: 1 199 548,54zł
Dofinansowanie: 1 019 616,25zł
 1. Grupę docelową projektu stanowi 39 (17K) dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodzice w tym 2 dzieci niepełnosprawnych oraz 2 (2K) nauczycieli/ek zatrudnionych w przedszkolu „Ziarenko”
 2. Założenia projektu zrealizowane będą poprzez:
 • adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby przedszkola,
 • wyposażenie przedszkola,
 • organizację placu zabaw,
 • dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych,
 • zapewnienie niezbędnych pomocy dydaktycznych,
 • bieżące funkcjonowanie przedszkola, a w szczególności: opieka na dziećmi w wieku 3-6 lat, zajęcia w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla dzieci,
 • studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej dla 2 nauczycielek (2K).
 1. Opieka nad dziećmi będzie świadczona odpłatnie w kwocie 300 zł miesięcznie od 01.01.2020 do 31.12.2020 i będzie obejmowała:
 • świadczenie usług całodziennej opieki w godzinach 6.30-17.00 od poniedziałku do piątku, gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w przedszkolu maksymalnie 9 godzin dziennie,
 • korzystanie z zajęć dodatkowych w zakresie stwierdzonych deficytów: zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, wsparcia psychologicznego
 • wyżywienie dla 39 dzieci, które zapewni Partner projektu. Wszystkie jadłospisy będą przygotowane zgodnie z normami żywienia zalecanymi przez dietetyków. W skład dziennego wyżywienia będą wchodziły posiłki: śniadanie, obiad z 2 dań i podwieczorek. Przedszkole będzie dbało o dzieci z alergią i nietolerancją pokarmów. Przygotowane posiłki będą w pełni dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.
 1. Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu realizacji projektu.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 1. Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona od 19.09.2019 do 10.10.2019
 2. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w:
 • Biurze Projektu oraz na stronie wrotabiznesu.com
 • siedzibie Realizatora Projektu i na stronie internetowej przedszkolepaprotka.eu
 1. Kandydaci na uczestników projektu, przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego Regulaminu.
 2. Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie Załącznik Nr 1 – Formularza rekrutacyjnego
 3. Zgłoszenie do projektu należy złożyć:
 • osobiście lub pocztą na adres Przedszkole „Paprotka”, ul. Elizy Orzeszkowej 15, 15-083 Białystok,
 • osobiście lub pocztą na adres Biuro Projektu, ul. Bociania 2, 16-070 Choroszcz
 1. W przypadku trudności z dostarczeniem formularza przez osoby niepełnosprawne, po zgłoszeniu personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.
 2. Dokumenty złożone przez kandydatów do projektu nie podlegają zwrotowi.

Projekt „Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez Justyna Mucharska, ul. Elizy Orzeszkowej 15, 15-083 Białystok w partnerstwie ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym „Wrota Biznesu”