Utworzenie Przedszkola „Ziarenko”

Cel główny projektu
Głównym celem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród 39 (17K) dzieci w wieku przedszkolnym poprzez utworzenie 39 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty edukacyjnej z zakresu zajęć wyrównujących oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli/-ek z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie gminy M. Białystok do końca marca 2021r.
 
Okres realizacji projektu od 01.09.2019 do 30.06.2021
Wartość projektu: 1 199 548,54zł
Dofinansowanie: 1 019 616,25zł
 1. Grupę docelową projektu stanowi 39 (17K) dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodzice w tym 2 dzieci niepełnosprawnych oraz 2 (2K) nauczycieli/ek zatrudnionych w przedszkolu „Ziarenko”
 2. Założenia projektu zrealizowane będą poprzez:
 • adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby przedszkola,
 • wyposażenie przedszkola,
 • organizację placu zabaw,
 • dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych,
 • zapewnienie niezbędnych pomocy dydaktycznych,
 • bieżące funkcjonowanie przedszkola, a w szczególności: opieka na dziećmi w wieku 3-6 lat, zajęcia w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla dzieci,
 • studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej dla 2 nauczycielek (2K).
 1. Opieka nad dziećmi będzie świadczona odpłatnie w kwocie 300 zł miesięcznie od 01.01.2020 do 31.12.2020 i będzie obejmowała:
 • świadczenie usług całodziennej opieki w godzinach 6.30-17.00 od poniedziałku do piątku, gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w przedszkolu maksymalnie 9 godzin dziennie,
 • korzystanie z zajęć dodatkowych w zakresie stwierdzonych deficytów: zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, wsparcia psychologicznego
 • wyżywienie dla 39 dzieci. Wszystkie jadłospisy będą przygotowane zgodnie z normami żywienia zalecanymi przez dietetyków. W skład dziennego wyżywienia będą wchodziły posiłki: śniadanie, obiad z 2 dań i podwieczorek. Przedszkole będzie dbało o dzieci z alergią i nietolerancją pokarmów. Przygotowane posiłki będą w pełni dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.
 1. Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu realizacji projektu.

Projekt „Utworzenie Przedszkola Ziarenko” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez Justyna Mucharska, ul. Elizy Orzeszkowej 15, 15-083 Białystok w partnerstwie ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym „Wrota Biznesu”