Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie

Projekt Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie skierowany jest do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie. W ramach projektu zrealizowane zostanie szereg zajęć terapeutycznych, uzdolniających, jak również doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Oferta obejmie również szkolenia dla nauczycieli oraz zakup niezbędnego sprzętu do realizacji zadań projektowych.
Termin realizacji projektu: od 01.07.2017 do 30.06.2019
Wartość projektu: 357 430, 00zł
Dofinansowanie: 335 830,00zł

Cel projektu:
Głównym założeniem projektu jest podniesienie jakości oraz wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7;
Gimnazjum Specjalnego nr 5 oraz Szkoły Przysposabiającej do pracy należących do Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie poprzez realizację
zadań projektowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych jak również indywidualizację pracy z uczniem niepełnosprawnym.
W rezultacie projektu 59 uczniów niepełnosprawnych (31K) zostanie objętych indywidualizacją pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz otrzyma
wsparcie z zakresu wyboru kierunku kariery i dalszego kształcenia. Ponadto nastąpi podwyższenie kompetencji kluczowych na rynku pracy z zakresu:
podstaw naukowo – technicznych i informatycznych w grupie 59 uczniów (31K). 20 nauczycieli (15K) nabędą umiejętności i wiedzę z zakresu
wykorzystywania narzędzi TIK w pracy nauczyciela, z uwzględnieniem nauczania dzieci niepełnosprawnych.

Grupa docelowa:
W projekcie weźmie udział 59 uczniów i uczennic (31K) oraz 20 nauczycieli/lek (15K) Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie uczących się lub
zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa podlaskiego. Projekt obejmie wszystkich uczniów placówki uczęszczających do
Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego oraz Szkoły Przysposabiającej do pracy należących do Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie.

Zadania:

1. Indywidualizacja pracy z uczniem niepełnosprawnym poprzez indywidualne zajęcia terapeutyczne mające na celu doskonalenie mocnych stron uczniów
oraz rozwijające uzdolnienia, w liczbie 1 596 godzin dydaktycznych składające się z 7 bloków terapeutycznych:
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
– komunikacja alternatywna;
– integracja sensoryczna;
– terapia ruchowa;
– arteterapia;
– dogoterapia;
– hipoterapia.
Do zajęć zakupione zostaną niezbędne pomoce dydaktyczne, w tym zestaw świetlno-dźwiękowy MP3.

2. Koło przyrodnicze Kreatywni Podróżnicy:
– zajęcia bloków tematycznych w liczbie 150 godzin dydaktycznych po zakończeniu których powstanie książka – podręcznik do Przyrody dla Osób ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
– zajęcia Klubu Integracji – Przyroda w liczbie 28 godzin dydaktycznych mających na celu rozbudzenie wiedzy o tematyce przyrodniczej poprzez
zajęcia integracyjne i spotkania z ciekawymi osobami związanymi z przyrodą np. Leśnik, Bartnik, Pszczelarz;
– zajęcia edukacyjno-przyrodnicze Mali Podróżnicy – w ramach projektu zorganizowane zostanie 7 wyjazdów jedno i dwudniowych do „Wiosek Baśniowych”
z przewodnikiem – animatorem.
W ramach zajęć zakupiony zostanie program graficzny Adobe, 2 aparaty fotograficzne, 2 laptopy z oprogramowaniem, materiały papierniczo kreatywne,
basen kulkowy mały.

3. Zajęcia stymulacji polisensorycznej w liczbie 120 godzin dydaktycznych.
Stymulacja polisensoryczna umożliwia poznawanie świata poprzez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie. Główną ideą działań jest
stworzenie optymalnych warunków tj.: dostarczenie określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania, w celu ujawnienia
potencjalnych zdolności oraz rozwijania aktywności własnej niepełnosprawnych dzieci, budowanie u uczniów poczucia radości, bezpieczeństwa,  wzajemnego
zaufania i komunikacji. W ramach zajęć doposażona zostanie sala doświadczanie świata.

4. Zajęcia logopedyczne „Logutki” w liczbie 120 godzin dydaktycznych, przeznaczone dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

5. Muzykoterapia w liczbie 120 godzin dydaktycznych.
Celem podstawowym jest rozwijanie  zainteresowania muzyką i tańcem oraz niwelowanie napięcia psychoruchowego za pomocą muzyki. W ramach działań planowane
są 3 wyjazdy integracyjne na przeglądy muzyczno-taneczne.

6. Koło komputerowe: poznaję nowoczesną technikę w liczbie 60 godzin dydaktycznych
Zajęcia mają na celu rozwijanie uzdolnień w pracowni komputerowej, tj.: poznanie i naukę obsługi komputera, nabycie podstawowych umiejętności w programach
graficznych i multimedialnych, poruszania się w internecie i mediach społecznościowych oraz utworzenie koła informatycznego.
Do prowadzenia zajęć zostanie wyposażonych 8 stanowisk komputerowych dla uczniów i jednego nauczyciela w niezbędny sprzęt wraz z oprogramowaniem przeznaczonym
dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo sala komputerowa zostanie zaopatrzona w tablicę interaktywną, projektor, wizualizer, urządzenie wielofunkcyjne i
6 cyfrowych aparatów fotograficznych dla uczniów.
W ramach działań przewidzianych jest 5 wyjazdów edukacyjnych, rozwijających wiedzę do różnych miejsc gdzie można odnaleźć technologie, m.in.:
dwudniowe wycieczki do Warszawy i Gdańska oraz wycieczki jednodniowe do Olsztyna, Suwałk i Białegostoku.

7. Szkolenie nauczycieli w zakresie TIK w liczbie godzin 120.
Tematyka szkolenia: podstawowe kroki w tworzeniu własnych materiałów na lekcję z tablicą interaktywną Smart, Interwrite, QOMO, My Board, IQBoard,
ćwiczenia praktyczne wykorzystania tabletu interaktywnego, obsługi programów graficznych, montażu filmu oraz zastosowanie komputera w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

8. Preorientacja zawodowa, czyli lekcje otwarte dla wszystkich uczniów i ich rodziców w liczbie 6 godzin dydaktycznych, podczas których zostaną omówione tematy:
Poznaję siebie; Co umiem robić najlepiej oraz Moje mocne strony. Spotkania mają na celu szczegółowe zapoznanie  z możliwościami oraz kwestiami prawnymi podjęcia
w przyszłości pracy przez osoby niepełnosprawne.


Projekt Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej III. Kompetencje i Kwalifikacje, Działania 3.1 „Kształcenie i Edukacja, Poddziałanie” 3.1.2 „Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych” przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu” wraz z Starostwem Powiatowym w Augustowie