Niepubliczny Żłobek Olinutki

OPIS PROJEKTU

Okres realizacji projektu: od 01.06.2021 do 31.05.2023

Wartość projektu: 1 935 383,90 zł

Dofinansowanie: 1 645 076,31 zł

 

Celem głównym projektu „Niepubliczny Żłobek Olinutki” jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 40 osób (38K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Miasto Białystok poprzez utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do końca maja 2023r.

Rezultatem projektu będzie zaktywizowanie 40 osób (38K) pozostających bez zatrudnienia lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka do znalezienia zatrudnienia/ powrót do pracy/ utrzymania zatrudnienia bądź poszukiwania zatrudnienia.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań projektowych do których należą: adaptacja żłobka, wyposażenie żłobka, zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka, zakupienie pomocy dydaktycznych, organizacja placu zabaw.

Grupę docelową projektu stanowią 40 osób (38K) sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3 (pozostających bez zatrudnienia bądź powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu). Liczba nowo utworzonych miejsc opieki dzieci do lat 3 będą funkcjonowały co najmniej 2 lata po zakończeniu realizacji projektu.


 

Rekrutacja Uczestników do projektu będzie prowadzona od 22.06.2021r. do 06.08.2021r.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście/pocztą/kurierem na adres:

Biuro Projektu, ul. Bociania 2, 16-070 Choroszcz

lub

mailowo: biuro@wrotabiznesu.com

przy czym konieczne jest dostarczenie dokumentów w oryginale do końca trwania rekrutacji.


 

Uczestnikiem/-czką Projektu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie kryteria podstawowe:

  • zamieszkuje według Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Miasto Białystok,
  • jest osobą pełniącą funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3,
  • jest osobą powracającą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka (na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich) bądź osobą chcącą utrzymać zatrudnienie, bądź jest osobą bezrobotną bądź jest osobą bierną zawodowo.

Kryterium dodatkowe, punktowane:

  • matki/ojcowie samotnie wychowujący dziecko +10 pkt
  • rodzice wielodzietni powyżej 2 dzieci + 10pkt

Lista osób zakwalifikowanych do proj. będzie zawierała punktację przyznaną uczestniczkom/ uczestnikom podczas rekrutacji od najwyższej liczby pkt do najniższej. W przypadku gdy jedna lub więcej osób będą posiadały tę samą liczbę punktów do projektu zostanie zakwalifikowana w pierwszej kolejności osoba  będąca długotrwale bezrobotną (pozostająca bez zatrudnienia w sposób ciągły przez ostatnie 12 miesięcy), bądź kolejność zgłoszeń.

Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zobowiązane są do:

  • dostarczeniu wymaganych zaświadczeń potwierdzających status uczestnika,
  • podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie najpóźniej w momencie objęcia wsparciem,
  • podpisaniu umowy na Udział w Projekcie,
  • w przypadku osób niepełnosprawnych, po zgłoszeniu, personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin

Projekt „Niepubliczny Żłobek Olinutki” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanych w ramach Osi Priorytetowej II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie przez Aleksandrę Matowicką wraz ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym „Wrota Biznesu”