Utworzenie Przedszkola „Ziarenko” – oddział II

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Głównym założeniem Projektu wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród 28 dzieci (13K) w wieku przedszkolnym poprzez utworzenie 28 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci uczęszczających do Przedszkola z zakresu zajęć wyrównujących 70 dzieci (34K), rozwijanie kompetencji kluczowych 109 dzieci (54K) oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 5 nauczycielek (5K) z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz jednej nauczycielki (1K) w zakresie kształtowania u dzieci kompetencji kluczowych na terenie gminy Miasto Białystok do końca sierpnia 2023r.

Okres realizacji projektu od 01.06.2022 do 31.08.2023

Wartość projektu: 1 437 236,44zł

Dofinansowanie: 1 221 650,97zł

 

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU

Projekt skierowany jest do 42 dzieci (18K)  w wieku przedszkolnym zamieszkujących teren gminy Miasto Białystok  oraz dwóch nauczycieli/ek (2K) zatrudnionych w nowo powstałym przedszkolu prowadzonym przez Super Kids Agnieszka Niewińska. Wszyscy uczestnicy projektu zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze województwa podlaskiego.

Grupę Docelową stanowić będzie:

 • 28 dzieci (13K) dzieci nowo zrekrutowanych w wieku przedszkolnym 3-6 lat zamieszkujące teren gminy Miasto Białystok (Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe – wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat). w tym 3-4 latków, 5-6 latków, w tym 1 dziecko niepełnosprawne.
 • 109 dzieci (54K) uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Paprotka i jej oddziału Ziarenko – dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat zamieszkujące teren gminy Miasto Białystok (Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe – wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat)w tym 2 dzieci niepełnosprawnych
 • 6 nauczycieli (6 kobiet) zatrudnionych w Przedszkolu Niepublicznym Paprotka i jej oddziale Ziarenko prowadzonym przez Justyna Mucharska na terenie gminy Miasto Białystok

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

 1. Założenia Projektu zrealizowane będą poprzez:
 • adaptację lokalu na potrzeby przedszkola,
 • wyposażenie przedszkola,
 • organizację placu zabaw,
 • bieżące funkcjonowanie przedszkola,
 • zajęcia dodatkowe rozwijające u dzieci kompetencje kluczowe.
 • zajęcia specjalistyczne zwiększające u dzieci szanse edukacyjne.
 • studia i szkolenia dla nauczycieli.
 1. Przedszkole będzie funkcjonowało na podstawie statutu i będzie realizowało program wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 o systemie oświaty i ustawą z dnia 11 I 2017 Prawo oświatowe i wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
 2. Przedszkole będzie w pełni dostosowane do potrzeb dzieci ze stwierdzonymi deficytami i dzieci z niepełnosprawnością (zarówno dostosowane pomieszczenia jak również wyposażenie i oferta zajęć).
 3. Przedszkole będzie otwarte od 7:00 do 17:00 codziennie od poniedziałku do piątku.
 4. Nowo powstałe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu realizacji projektu

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

 1. Rekrutacja dzieci do projektu będzie prowadzona od 18.07.2022 do 05.08.2022r.
 2. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są Przedszkolu „Ziarenko”, ul. Sielska 2, 15-182 Białystok.
 3. Kandydaci na Uczestników Projektu, przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego Regulaminu.
 4. Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego

Osobiście/Pocztą/ kurierem wysyłając wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny na adres:

Przedszkole „Ziarenko”, ul. Sielska 2, 15-182 Białystok

lub

Biuro Projektu, ul. Bociania 2, 16-070 Choroszcz

W przypadku trudności z dostarczeniem formularza przez osoby niepełnosprawne, po zgłoszeniu personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.

Dokumenty złożone przez kandydatów do projektu nie podlegają zwrotowi.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

 

Projekt „Utworzenie Przedszkola „Ziarenko” – oddział II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez Justyna Mucharska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym „Wrota Biznesu”