Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin

 

OPIS PROJEKTU

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 do 31.12.2022

Wartość projektu: 901 946,12zł

Dofinansowanie: 759 446,12zł

 

Celem głównym projektu „Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin” jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 19 osób (18K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Tykocin poprzez utworzenie 19 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do końca grudnia 2022r.

Rezultatem projektu będzie zaktywizowanie 19 osób (18K) pozostających bez zatrudnienia lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka do znalezienia zatrudnienia/ powrót do pracy/ utrzymania zatrudnienia bądź poszukiwania zatrudnienia.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań projektowych do których należą: wyposażenie żłobka, organizacja placu zabaw, zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka, zakupienie pomocy dydaktycznych.

Grupę docelową projektu stanowią 19 osób (18K) sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3 (pozostających bez zatrudnienia bądź powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu). Liczba nowo utworzonych miejsc opieki dzieci do lat 3 będą funkcjonowały co najmniej 2 lata po zakończeniu realizacji projektu.

Rekrutacja do projektu:

Uczestnikiem/-czką Projektu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie kryteria podstawowe:

  • zamieszkuje według Kodeksu Cywilnego na terenie miasta lub gminy Tykocin,
  • jest osobą pełniącą funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3,
  • jest osobą powracającą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka (na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich) bądź osobą chcącą utrzymać zatrudnienie, bądź jest osobą bezrobotną bądź jest osobą bierną zawodowo,

Kryterium dodatkowe, punktowane: bycie kobietą +10 pkt

Lista osób zakwalifikowanych do proj. będzie zawierała punktację przyznaną uczestniczkom/ uczestnikom podczas rekrutacji od najwyższej liczby pkt do najniższej. W przypadku gdy jedna lub więcej osób będą posiadały tę samą liczbę punktów do projektu zostanie zakwalifikowana w pierwszej kolejności osoba  będąca długotrwale bezrobotną (pozostająca bez zatrudnienia w sposób ciągły przez ostatnie 12 miesięcy), młodzi rodzice do 20 roku życia, dalej kolejność zgłoszeń.

Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zobowiązane są do:

  • dostarczeniu wymaganych zaświadczeń potwierdzających status uczestnika,
  • podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie najpóźniej w momencie objęcia wsparciem,
  • podpisaniu umowy na Udział w Projekcie.
  • W przypadku osób niepełnosprawnych, po zgłoszeniu, personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Formularz rekrutacyjny 

 

Projekt „Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanych w ramach Osi Priorytetowej II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie przez Gminę Tykocin wraz ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym „Wrota Biznesu”