Żłobek Samo Dobro szansą na aktywizację

Cel główny projektu

Projekt „Żłobek Samo Dobro szansą na aktywizację” skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie m. Białystok. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 40 osób (38K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt zakłada utworzenie 40 nowych miejsc w żłobku dla dzieci do lat 3 do końca sierpnia 2021 r., poprzez adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby żłobka, wyposażenie żłobka, zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka oraz zakupienie pomocy dydaktycznych. Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu realizacji Projektu.

Projekt trwa od 01.06.2019 do 31.08.2021
Wartość Projektu: 1 413 527,89 zł
Wkład Funduszy Unijnych: 1 201 498,09zł
GRUPY DOCELOWE PROJEKTU: Projekt skierowany jest do 40 osób (38K) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujących teren m. Białegostoku w szczególności:

 • 16 osób (16K) powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka (po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich);
 • 24 osoby (22K) pozostające bez zatrudnienia w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo (studenci studiów dziennych, osoby będące na urlopach wychowawczych) i bierne zawodowo.

PROCES REKRUTACJI

Rekrutacja uczestników jest prowadzona do utrzymania pełnej liczby uczestników. 

Uczestnikiem/-czką Projektu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie kryteria podstawowe:

 1. zamieszkuje według Kodeksu Cywilnego na terenie m. Białystok,
 2. jest osobą powracającą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich) bądź jest osobą bezrobotną bądź jest osobą bierną zawodowo,
 3. jest osobą pełniącą funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.

Projekt jest adresowany w szczególności do osób, które spełniają kryteria dodatkowe, punktowane:

 1. bycie kobietą +10 pkt
 2. pierwszeństwo matka/ojciec samotnie wychowujący dziecko +10 pkt
 3. pierwszeństwo rodzice wielodzietni +10 pkt
 4. pierwszeństwo rodzice niepełnosprawni +10 pkt

Dokumenty rekrutacyjne czyli Załącznik Nr 1 – Formularz rekrutacyjny  można złożyć osobiście

w Żłobku Samo Dobro mieszczącego się w Białymstoku przy ul. Zachodnia 2g lok. U12 i U13

W przypadku osób niepełnosprawnych, po zgłoszeniu, personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.


WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROCESU REKRUTACJI I PROJEKTU UZYSKAĆ MOŻNA POD NR 882 467 136 LUB W BIURZE PROJEKTU


OPIS PROJEKTU

Projekt zapewni 40 nowych miejsc w żłobku dla dzieci od 1 do 3 roku życia. Opieka nad dziećmi w żłobku w ramach projektu obejmuje świadczenie usług opieki nad dziećmi oraz pełne wyżywienie. Opieka nad dziećmi w żłobku sprawowana będzie w godzinach 6:30-17:30 od poniedziałku do piątku, gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w żłobku maksymalnie 9 godzin. Przewidziana w ramach projektu opieka nad dziećmi będzie świadczona odpłatnie przez okres trwania Projektu tj.: od 01.06.2019 do 31.08.2021.

 • Założenia projektu realizowane będą poprzez: Adaptację i dostosowanie budynku na potrzeby żłobka, wyposażenie żłobka, zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka, zakupienie pomocy dydaktycznych.
 • Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po uzyskaniu dofinansowania z EFS.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie


 

Projekt „Żłobek Samo Dobro szansą na aktywizację” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanych w ramach Osi Priorytetowej II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Selmag” Magdalena Milewska wraz ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym „Wrota Biznesu”