Droga do pracy mieszkańców LGD Puszcza Białowieska

Cel główny projektu:

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej 32 (18K) uczestników projektu – mieszkańców LGD Puszcza Białowieska biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy poprzez udzielenie wsparcia w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń, warsztatów i staży do końca XI 2020r.

Projekt trwa od 01.11.2018 do 30.11.2020

Projekt „Droga do pracy mieszkańców LGD Puszcza Białowieska” skierowany jest do mieszkańców gmin wiejskich: Hajnówka, Białowieża, Narew, Narewka, Czyże, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Bielsk Podlaski, Boćki, gmina Orla, gmina miejsko-wiejska Kleszczele oraz gmina miejska Hajnówka.

 

OPIS PROJEKTU

Głównym założeniem jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej mieszkańców LGD Puszcza Białowieska 32 os (19K) biernych zawodowo tj gminy wiejskie: Hajnówka Białowieża, Narew, Narewka, Czyże, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Bielsk Podlaski, Boćki, Orla, gmina miejsko-wiejska Kleszczele oraz gmina miejska Hajnówka pozostających poza rynkiem pracy.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2018r. do 30.11.2020 r.
Wartość projektu: 420 588, 50zł
Dofinansowanie: 399 528, 50 zł

W ramach projektu realizowane będzie: Indywidualne doradztwo zawodowe, tworzenie Indywidualnego Planu Działania, Szkolenia zawodowe, Warsztaty rozwoju osobistego, Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, Pośrednictwo pracy, Staże zawodowe.

Założenia projektu realizowane będzie poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdej osoby z uwzględnieniem  diagnozy problemowej, zasobów, predyspozycji, potrzeb danego LGD w ramach projektu do każdego Uczestnika Projektu zostanie zastosowane wsparcie zgodne z zidentyfikowanymi potrzebami wynikającymi z IPD.

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU:

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 32(19K) osób po  30 roku życia biernych zawodowo będących  jednocześnie w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach zamieszkujących wg KC na terenie LGD Puszcza Białowieska.

Grupę docelową stanowić będą:
-32 (17K) osoby, które w danej chwili nie tworzą  zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują  i nie są bezrobotne)
2 (2K) osoby będące na urlopie wychowawczym
W tym:
25 (15K) osób o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające  wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie)
20 (12K) osób po 50 roku życia

 

Projekt Droga do pracy mieszkańców LGD Puszcza Białowieska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej IX: ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”.