Utworzenie Przedszkola „Ziarenko” – oddział II

Cel główny projektuGłównym założeniem Projektu wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród 28 dzieci (13K) w wieku przedszkolnym poprzez utworzenie 28 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci uczęszczających do Przedszkola z zakresu zajęć wyrównujących 70 dzieci (34K), rozwijanie kompetencji kluczowych 109 dzieci (54K) oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 5 nauczycielek (5K) z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz jednej nauczycielki (1K) w zakresie kształtowania u dzieci kompetencji kluczowych na terenie gminy Miasto Białystok do końca sierpnia 2023r.
 

Okres realizacji projektu od 01.06.2022 do 31.08.2023

Wartość projektu: 1 437 236,44zł

Dofinansowanie: 1 221 650,97zł

Grupę docelową Projektu stanowi:

– 28 dzieci (13K) dzieci nowo zrekrutowanych w wieku przedszkolnym 3-6 lat zamieszkujące teren gminy Miasto Białystok (Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe – wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat).

  • w tym 3-4 latków, 5-6 latków.
  • w tym 1 dziecko niepełnosprawne.

– 109 dzieci (54K) uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Paprotka i jej oddziału Ziarenko – dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat zamieszkujące teren gminy Miasto Białystok (Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe – wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat)

  • w tym 2 dzieci niepełnosprawnych

6 nauczycieli (6 kobiet) zatrudnionych w Przedszkolu Niepublicznym Paprotka i jej oddziale Ziarenko prowadzonym przez Justyna Mucharska na terenie gminy Miasto Białystok

Założenia Projektu zrealizowane będą poprzez:

  • adaptację lokalu na potrzeby przedszkola,
  • wyposażenie przedszkola,
  • organizację placu zabaw,
  • bieżące funkcjonowanie przedszkola,
  • zajęcia dodatkowe rozwijające u dzieci kompetencje kluczowe.
  • zajęcia specjalistyczne zwiększające u dzieci szanse edukacyjne.
  • studia i szkolenia dla nauczycieli.

Wychowanie przedszkolne będzie świadczona odpłatnie w kwocie 360 zł miesięcznie 01.09.2022 do 31.08.2023 i będzie obejmowała:

Przedszkole będzie funkcjonowało na podstawie statutu i będzie realizowało program wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 o systemie oświaty i ustawą z dnia 11 I 2017 Prawo oświatowe i wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Przedszkole będzie w pełni dostosowane do potrzeb dzieci ze stwierdzonymi deficytami i dzieci z niepełnosprawnością (zarówno dostosowane pomieszczenia jak również wyposażenie i oferta zajęć).

Przedszkole będzie otwarte od 7:00 do 17:00 codziennie od poniedziałku do piątku.

Nowo powstałe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu realizacji projektu.

 


Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

 


Projekt „Utworzenie Przedszkola „Ziarenko” – oddział II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez Justyna Mucharska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym „Wrota Biznesu